Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Měsíční sestavy

(OSSZ) Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (od 1.1.2009)

naleznete v menu Měsíční sestavy

Kód OSSZ - zadejte do mzdového číselníku institucí do údaje, který se nazývá Kód u příslušné adresy určenou pro OSSZ
Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ) - je čerpán též z tohoto číselníku z pole Název instituce 

část 1. Identifikace zaměstnavatele

Údaje jsou čerpány z Údajů o firmě z ekonomického systému.
Číslo popisné - je novinkou a tento údaj také naleznete v údajích o firmě v poli číslo popisné.
VS - variabilní symbol je čerpán ze mzdovém číselníku institucí, u adresy určenou pro OSSZ
Kód sazby - je pro tento rok nevolitelný a bude vždy 1

část 2. Pojistné odváděné za zaměstnance a zaměstnavatele

a) Pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvku na státní pólitiku zaměstnanosti
- úhrn vyměřovacích základů - vypočtená částka u jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou pojištěni - základ SP
- úhrn pojistného - výše pojistného vypočteného dle sazeb sociálního pojištění v konstantách

b) Pojistné pouze na důchodové pojištění
- úhrn vyměřovacích základů - součet vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou pouze důchodově pojištění (např. jednatelé, společníci,atd.)
- úhrn pojistného - výše pojistného vypočteného dle sazeb pouze důchodového pojištění v konstantách

Náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti
- úhrn zúčtovaných náhrad mzdy - součet všech náhrad, které je povinen vyplatit zaměstnavatel zaměstnancům za dobu prvních 14. DPN
- 1/2  zúčtovaných náhrad mzdy - 1/2 těchto náhrad zaokrouhlená na celé koruny nahoru

část 3. Vyplacené dávky

a) Nemocenské  - týká se nemocí, které přechází z období 2008 do období 2009. Nejpozději budou organizace vyplácet tyto dávky do konce roku 2009
b) Ošetřovné - viz. nemocenské     
c) Peněžitá pomoc v mateřství - viz. nemocenské
d) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - viz. nemocenské

část 5. Bankovní spojení

číslo bankovního účtu a den platby naleznete ve formuláři Závěrečné zpracování mezd v části Platební příkaz,
pokud nebude údaj vyplněn, sestava bude prázdná!

část 6. Kontaktní pracovník

uživatel by měl být zadán v číselníku uživatelů v ekonomickém systému

(OSSZ) Příloha k žádosti o dávky

nalenaleznete v menu Měsíční sestavy

1. strana

nemocenské**) , ošetřovné **) dosadí se číslo dokladu zadané v zadání mezd u příslušného kódu pro nemoc nebo Ošetřovné

Zaměstnanec - Příjmení a jméno, rodné číslo z osobní evidence

Zaměstnán od do - data jsou čerpána od příslušného pracovního poměru z osobní evidence zaměstnance

Druh činnosti - vyhodnocuje se podle zadaného pracovního poměru, druh činnosti si můžete zobrazit též v osobní kartě zaměstnance v menu Možnosti. 

Údaje o započitatelném příjmu v rozhodném období:

rozhodné období      - se vyhodnotí podle období ve kterém vznikla sociální událost a vezme předchozích 12 měsíců
zapozapočitatelný příjem  - vyměřovací základ na sociální pojištění bez ohledu na to, zda z něho bylo odvedeno pojistné či nikoliv
Vyloučené doby       - dle zákona doby omluvené absence bez dnů neplaceného volna

2.strana

Sestava dosadí údaje, které lze zjistit ze mzdového systému u jednotlivých zaměstnanců
             - pravděpodobná výše příjmů
 c)         - zda je zaměstnanec důchodcem, studentem
 d)         - zda pracovní poměr spadá výlučně do období letních prázdnin
 g)         - denní výše neredukovaného denního vyměřovacího základu
 i)          - pracovní neschopnosti v posledních 380 dnech před vznikem sociální události

Ostatní údaje jsou uloženy ve formuláři, který lze otevřít v místním menu v zadání mezd pravým tlačítkem myši na poli doklad, a který se nazývá Doplňující údaje k příloze.

Zde po vyplnění údajů se k dokladu číslo xxx, tyto údaje uloží a také doplní při tisku Přílohy k žádosti.

Rekapitulace

Zdanitelná mzda - souhrn zdanitelných mezd zaměstnanců. Částky jsou u každého zaměstnance zaokrouhleny na celé stokoruny nahoru.

Srážková daň, Daň z příjmu - souhrn těchto srážek zaměstnanců, hodnoty lze dohledat v sestavě odvodů daní.

Záloha, Odbory, Srážky, Exekuce, Srážky na pojištění (penzijní,soukromé životní)  - souhrn srážek zaměstnanců, hodnoty jsou uloženy v měsíční kartě zaměstnance, nelze je filtrovat mzdovou položkou.

Ost. srážky - souhrn srážek zaměstnanců, které lze filtrovat příslušnou mzdovou položkou (srážky za telefon, benzín, obědy, stravenky, mimořádná záloha atd.)

Hrubá mzda - souhrn všech hrubých mezd zaměstnanců, hodnotu lze získat v sestavě Hrubá mzda podle typů

Nemocenské dávky - souhrn dávek za nemoc, OČR, PPM, hodnoty též v měsíčních sestavách Nemocenské dávky - Přehled

Daňový bonus - souhrn daňového bonusu zaměstnanců, hodnoty položkově lze dohledat v sestavě odvody daní.

Bonus vyrovnání - souhrn bonusového vyrovnání zaměstnanců z ročního výpočtu daně a daňového zvýhodnění, položkově lze filtrovat v sestavě Mzda podle položek.

Daň vyrovnání - souhrn daňové vratky zaměstnanců z ročního výpočtu daně a daňového zvýhodnění, položkově lze filtrovat v sestavě Mzda podle položek.

Cestovné, ost. dávky - souhrn hodnot, hodnoty lze získat v sestavě Mzdy podle mzdových položek, položkově lze filtrovat v sestavě Mzda podle položek.

Bolestné - souhrn vyplacených dávek za bolestné, hodnoty lze detailně získat také v sestavě podle mzdových položek

Podíl na zisku - vyplacené podíly na zisku společníků, položkově lze filtrovat v sestavě Mzda podle položek.

Autorská odměna - souhrn autorských odměn, položkově lze filtrovat v sestavě Mzda podle položek.

SŽP daněno, SŽP nedaněno, Penze daněno, Penze nedaněno - příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, členěno na příspěvky daněné, které již přesáhly hodnotu zákonem osvobozenou od daně a nedaněné, všechny příspěvky, které nepřesáhly tuto hodnotu. Položkově lze hodnoty získat v sestavě Mzdy Penzijní a životní pojištění.

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění - za jednotlivá filtrovaná období, hodnoty lze získat souhrnně v sestavách Odvody Zdravotní pojištění a Sociální pojištění

Zákonné pojištění zaměstnavatele - souhrn vyměřovacích základů na sociální pojištění za čtvrtletí a z toho vypočtená částka procent, výše procent se nachází v konstantách.
Částka, ze které se provádí výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele, je souhrn vyměřovacích základů na SP za čtvrtletí, včetně částek, které přesáhly maximum pro odvod na SP a ZP u zaměstnance.

Mzdy

Mzda podle skupin

Podle mzdových položek

Mzdové položky po měsících

Slouží k přehledu o čerpání dovolené, nemocenské apod. v průběhu měsíců. Otevírají se měsíce roku podle aktuálního měsíce. Výběr mzdové položky se provede filtrováním ve formuláři. Lze jednoduše vytvořit graf. V panelu nástrojů je tlačítko, kterým lze filtrovat podle výběru.

Roční sestavy

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Výpočet se provádí u zaměstnanců, kteří mají v osobních kartách zaměstnanců zaškrtnut údaj požaduje výpočet daně. Tisk ze mzdových údajů se provede vždy.
Pokud zaměstnanec pracoval během kalendářního roku u více zaměstnavatelů, tak se dle potvrzení o zdanitelných příjmech doplní u zaměstnance údaje o příjmech od jiných zaměstnavatelů, tyto částky se pak zahrnou do ročního zúčtování daně zaměstnance.
Výstupy jsou platné po ukončení výpočtu mezd za všechny měsíce daného roku.
Výpočet daně pro jednotlivé zaměstnance nebo seznam zaměstnanců s provedeným výpočtem získáte pomocí místní nabídky mzdy, roční výkazy, výpočet daně.

Studenti

Daňová sleva na poplatníka se uplatní v plné výši i v případě, pokud zaměstnanec pracoval pouze po část roku,  týká se hlavně brigád studentů v období prázdnin. Student musí mít podepsané prohlášení u plátce daně.

Daňové slevy

Maximální výše ročních daňových slev je zadána v konstantách.
(Sleva na dani podle § 35ba odst.1 zákona o DP)

Daňová sleva na poplatníka

Se uplatní u každého poplatníka v plné výši, který požádá zaměstnavatele o roční zúčtování daně, od roku 2008 si daňovou slevu na poplatníka uplatní i důchodci.
Poplatník musí mít u plátce daně podepsané prohlášení.

Partner

Formulář, který se nachází ve mzdových údajích v místním menu, Osobní údaje'  zvolíte 'Partner' a zadáte potřebná data a zatrhnete 'Odpočet'

Studium, Invalidita

Se nacházejí ve mzdových údajích, zadáte potřebná data a zatrhnete 'Odpočet', data od - do budou vyplněny podle předložených dokladů

Daňové zvýhodnění

zaměstnanec, který má zadány 'Děti' a uplatňuje na ně odpočet,  tak mu vzniká 'Daňové zvýhodnění' , které se uplatní jako daňová sleva, pokud je daň ve své celkové výši menší než tato sleva, vzniká zaměstnanci nárok na daňový bonus, ale pouze v případě, že jeho úhrn příjmů dosahuje alespoň šestinásobku minimální mzdy. Doplatek, který vznikl provedením ročního zúčtování, se vyplácí, je-li úhrnná částka doplatku vyšší než 50Kč.

Roční nezdanitelné částky

Do formuláře, který se nachází ve mzdových údajích v místním menu 'Osobní údaje', zvolíte 'Roční nezdanitelné částky'  zde vyberete 'Druh nezdanitelné položky' , dále k ní přiřadíte  příslušnou částku a datum, který bude spadat rokem do příslušného období.

Dary

(§ 15 odst.1 ZDP)

Úroky z úvěrů

(§ 15 odst.3 a 4 ZDP)

Penzijní připojištění

částka se bude zadávat včetně částky, na kterou je státní dotace, v konstantách se tato částka zadává a bude odečtena od celkové částky automaticky částka je omezena výší maximální možné částky uplatněné za jeden rok.

(§ 15 odst.5 ZDP)

Soukromé životní pojištění

Je také částka omezena výší maximální možné částky uplatněné za jeden rok. (§ 15 odst.6 ZDP)

Členské příspěvky člena odborové organizace

(§ 15 odst.7 ZDP)

Úhrn příjmů

Úhrn příjmů odpovídá součtu hrubých mezd ze všech pracovních poměrů+naturální plnění+částky příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo soukromého životního pojištění přesahují částku osvobozenou od daně u zaměstnance-základ daně pro srážkovou daň + opravy základu daně.

Mzdové položky roční zúčtování daně, roční zúčtování daňového bonusu

Roční zúčtování se do položek mzdy zaměstnance vkládá položkami "roční zúčtování daně" a "roční zúčtování daňového bonusu". To lze provést následujícími způsoby:

  1. Automaticky pro všechny zaměstnance. V měsíci, v němž se rozhodnete tyto rozdíly zaměstnancům zúčtovat, použijte místní nabídku na vybraném měsíci a zvolte doplnění období, částkami z ročního zúčtování. Pokud chcete  rozložit zúčtování do více měsíců, můžete vložené položky u některých zaměstnanců odstranit. V následujícím měsíci lze výše uvedenou volbu zopakovat a a provede se vložení položek u zaměstnanců, kterým zúčtování ještě nebylo provedeno.
  2. Další možností je vkládání ročního zúčtování k jednotlivým zaměstnancům přímo ve formuláři pro zadání mezd pomocí místní nabídky volbou doplnění ročního zúčtování.
  3. Zadáním mzdových položek "roční zúčtování daně" a "roční zúčtování daňového bonusu" a doplnění hodnot ze sestavy seznamu zaměstnanců s provedeným výpočtem daně.

Po provedení ročního zúčtování je potřeba se přesvědčit, zda roční zúčtované částky nepřesahují daňovou povinnost. To provedete v závěrečném zpracování tak, že si zobrazíte ukázku zaúčtování a u položky DAŇ ZÁLOHOVÁ zkontrolujete, zda strana MD není větší než strana Dal. Pokud tomu tak bude, můžete u některých zaměstnanců odstranit roční zúčtování a provést je v následujícím měsíci nebo požádat finanční úřad o vrácení rozdílu.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Úhrn příjmů odpovídá součtu hrubých mezd ze všech pracovních poměrů+naturální plnění+částky příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo soukromého životního pojištění přesahují částku osvobozenou od daně u zaměstnance-základ daně pro srážkovou daň+opravy základu daně.
Tisk se provádí u zaměstnanců, kteří mají v osobních údajích zaměstnance zaškrtnut údaj požaduje potvrzení, ze mzdových údajů se tisk provede vždy.

Vyúčtování daně

Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Přehled jednotlivých sloupců jako podklad pro vyplnění do předepsaného tiskopisu Vyúčtování daně.

Vyúčtování daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Přehled je zobrazen podle jednotlivých sloupců, jako podklad pro vyplnění do originálního tiskopisu.
Sloupce které nejsou zobrazeny se budou postupně doplňovat.

Roční přepočtený počet zaměstnanců

CESTA:  Mzdy> Roční výkazy> Roční přepočtený počet zaměstnanců> Podklady pro výpočet

Oznámení - formulář dle předepsaného vzoru formuláře
Podklady pro tisk oznámení, zobrazí jednotlivé zaměstnance.

 V sestavě je zobrazen roční fond kalendáře, který měl zaměstnanec přiřazen v průběhu roku, dále pak informace o tom zda zaměstnanec pracoval na nepravidelnou pracovní dobu, počty hodin jednotlivých složek mzdy, které naplňují celkový časový fond zaměstnance a jejich poměr ke kalendáři zaměstnance, výpočte přepočtený počet zaměstnance.

Fond kalendáře

Fond hodin za rok bez svátků.

Hodiny nemoci jsou uváděny bez hodin svátků, které zasáhly do trvání dočasné pracovní neschopnosti.

RELDP

Tisk pro zaměstnance z ročních sestav nebo pro konkrétního zaměstnance tisk ze mzdových údajů.
Formulář, který lze tisknout ze mzdových údajů do předepsaného formuláře, lze částečně upravit ve formulářovém zobrazení.

Od roku 2009 se u pouze důchodově pojištěných osob a DPČ tiskne datum Od, od doby kdy poprvé dosáhly rozhodného příjmu pro pojištění.

U osob nebo zaměstnanců, kteří jsou také statutární orgán a mají v ELDP vykazovat v poli kód na třetím místě písmeno 'S', zapište tuto skutečnost do Osobních údajů>>menu Možnosti  >> Člen statutárních orgánů, kde budou data OD, DO pro každý rok.

Více o elektronickém podání zde.

Přihláška/odhláška na OSSZ

Tisk ze mzdových údajů zaměstnance v příslušném měsíci nástupu nebo výstupu. Více o elektronickém podání zde.