Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

OSSZ

Výstupy předávané OSSZ

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (od 1.1.2009)

Měsíční sestavy > přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách. Je možné tisknout až po provedení příkazu k úhradě.

Kód OSSZ - zadejte do mzdového číselníku institucí do údaje, který se nazývá Kód u příslušné adresy určenou pro OSSZ
Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ) - je čerpán též z tohoto číselníku z pole Název instituce 

část 1. Identifikace zaměstnavatele

Údaje jsou čerpány z Údajů o firmě z ekonomického systému.
Číslo popisné - je novinkou a tento údaj také naleznete v údajích o firmě v poli číslo popisné.
VS - variabilní symbol je čerpán ze mzdovém číselníku institucí, u adresy určenou pro OSSZ
Kód sazby - je pro tento rok nevolitelný a bude vždy 1

část 2. Pojistné odváděné za zaměstnance a zaměstnavatele

a) Pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvku na státní pólitiku zaměstnanosti
      úhrn vyměřovacích základů - vypočtená částka u jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou pojištěni - základ SP
       úhrn pojistného - výše pojistného vypočteného dle sazeb sociálního pojištění v konstantách  
b) Pojistné pouze na důchodové pojištění
      úhrn vyměřovacích základů - součet vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou pouze důchodově pojištění (např. jednatelé, společníci,atd.)
      úhrn pojistného - výše pojistného vypočteného dle sazeb pouze důchodového pojištění v konstantách

Náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti
       úhrn zúčtovaných náhrad mzdy - součet všech náhrad, které je povinen vyplatit zaměstnavatel zaměstnancům za dobu prvních 14. DPN
       1/2  zúčtovaných náhrad mzdy - 1/2 těchto náhrad zaokrouhlená na celé koruny nahoru

část 3. Vyplacené dávky

       a) Nemocenské  - týká se nemocí, které přechází z období 2008 do období 2009. Nejpozději budou organizace vyplácet tyto dávky do konce roku   
           2009
       b) Ošetřovné - viz. nemocenské
       c) Peněžitá pomoc v mateřství - viz. nemocenské
       d) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - viz. nemocenské

část 5. Bankovní spojení

      číslo bankovního účtu a den platby naleznete ve formuláři Závěrečné zpracování mezd v části Platební příkaz,
      pokud nebude údaj vyplněn, sestava bude prázdná!

část 6.Kontaktní pracovník

      uživatel by měl být zadán v číselníku uživatelů v ekonomickém systému

Příloha k žádosti o dávky

Měsíční sestavy > příloha k žádosti o dávky

1. strana

nemocenské**) , ošetřovné **) dosadí se číslo dokladu zadané v zadání mezd u příslušného kódu pro nemoc nebo Ošetřovné

Zaměstnanec - Příjmení a jméno, rodné číslo z osobní evidence

Zaměstnán od do - data jsou čerpána od příslušného pracovního poměru z osobní evidence zaměstnance

Druh činnosti - vyhodnocuje se podle zadaného pracovního poměru, druh činnosti si můžete zobrazit též v osobní kartě zaměstnance v menu Možnosti. 

Údaje o započitatelném příjmu v rozhodném období:

rozhodné období   

   - se vyhodnotí podle období ve kterém vznikla sociální událost a vezme předchozích 12 měsíců

započitatelný příjem

 - vyměřovací základ na sociální pojištění bez ohledu na to, zda z něho bylo odvedeno pojistné či nikoliv

Vyloučené doby

     - dle zákona doby omluvené absence bez dnů neplaceného volna
     - započítává se 1. den DPN, ve kterém zaměstnanec odpracoval pouze část směny a část směny byl uznán práce neschopným

2.strana

Sestava dosadí údaje, které lze zjistit ze mzdového systému u jednotlivých zaměstnanců
             - pravděpodobná výše příjmů
 c)          - zda je zaměstnanec důchodcem, studentem
 d)          - zda pracovní poměr spadá výlučně do období letních prázdnin
 g)          - denní výše neredukovaného denního vyměřovacího základu
 i)           - pracovní neschopnosti v posledních 380 dnech před vznikem sociální události

Ostatní údaje jsou uloženy ve formuláři, který lze otevřít v místním menu v zadání mezd pravým tlačítkem myši na poli doklad,
a který se nazývá Doplňující údaje k příloze.
            Zde po vyplnění údajů se k dokladu číslo xxx, tyto údaje uloží a také doplní při tisku Přílohy k žádosti.

Evidenční list důchodového pojištění

Roční výkazy > evidenční list důchodového pojištění

další informace Výstupy nebo Elektronická podání.

Odkaz na číselník okresů OSSZ

http://www.socialni.cz/NR/rdonlyres/5882936A-7A09-48E7-8F7D-015FFC26CB2D/0/C_COKR.htm

U cizinců se namísto údaje PSČ tiskne Kód ISO 3166, který je zadán v číselníku Zemí. Úplný číselník zemí dle OSSZ naleznete na jejich stránkách. Tuzemci musejí mít uvedeno CZ. Lze odesílat i elektronicky

Vyloučené doby (§ 16 odst. 4 písm. a)[1], d)[2] a j)[3] ZDP) se na evidenčním listu důchodového pojištění (dále jen ELDP) vykazují jen v případě, pokud se nekryjí s dobou:

pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné),

za kterou náležela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) podle ust. § 371 zákoníku práce.

Obecně platí, že v případě, kdy:

u zaměstnance po celý kalendářní měsíc trvá některý z důvodů uvedený v ustanovení § 16 odst. 4 písm. a), d) a j) ZDP a zaměstnavatel mu v daném měsíci zúčtuje příjem započitatelný do vyměřovacího základu nebo zaměstnanci za tento kalendářní měsíc náleží náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) – dochází v uvedeném měsíci ke krytí příjmu s vyloučenou dobou a do ELDP nelze kalendářní dny uvedeného měsíce zahrnout do kolonky „Vyloučené doby“.

je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným ode dne, ve kterém již odpracoval část směny, za kterou mu náleží odměna nelze tento den zahrnut do kolonky „Vyloučené doby“ na ELDP.

Přihláška/odhláška na OSSZ

Tisk ze mzdových údajů zaměstnance v příslušném měsíci nástupu nebo výstupu. U cizinců se namísto údaje PSČ tiskne Kód ISO 3166, který je zadán v číselníku Zemí. Úplný číselník zemí dle OSSZ naleznete na jejich stránkách.

Odeslaná RELDP

Pokud byly RELDP odeslány, ať už formou elektronického podání nebo jiným způsobem, doplňte odeslání v tomto formuláři. Při opětovném hromadném odesílání se pošlou pouze zaměstnanci, kteří nejsou zde ještě zapsáni jako odeslaní.

Odeslaná data OSSZ

Slouží pouze pro informaci o odeslaných přihláškách, odhláškách a jiných změnách zaměstnanců.

Druh činnosti

Druh činnosti se u pracovních poměrů zaměstnanců zjistí v osobní kartě zaměstnance volbou v místní nabídce Druh činnosti. Číselník
druhů činností naleznete na stránkách ČSSZ.

Datum počátku činnosti

u činnosti pracovní poměr je to počátek kalendářního roku, pokud ale zaměstnanec nastoupil v průběhu roku, bude datum vyjadřovat jeho nástupní den
u činnosti nemoc po ukončení pracovního poměru, je to datum počátku této nemoci
u důchodce, který má datum vzniku nároku na starobní důchod v průběhu roku je to právě tento datum, přičemž datum předchozího řádku s pracovním poměrem, bude mít datum ukončení o jeden den menší.

Datum konce činnosti

u činnosti pracovní poměr je to konec kalendářního roku, pokud ale zaměstnanec ukončil v průběhu roku, bude datum vyjadřovat jeho datum ukončení pracovního poměru, za předpokladu, že budou pro tohoto zaměstnance existovat mzdové karty za období až do data ukončení pracovního poměru.
u činnosti nemoc po ukončení pracovního poměru, je to datum konce této nemoci
   

Popis datové věty RELDP

Název atributu

Popis

V Info Office je údaj zadán
(PM – personalistika a mzdy)
(ES – ekonomický systém)

Reldp vs

variabilní symbol organizace

PM-Číselníky – Instituce – u adresy OSSZ - VSym

id

identifikační číslo organizace

ES-Číselníky-Údaje o firmě - IČ

nam

název organizace

ES-Číselníky-Údaje o firmě-Název

cit

organizace - obec

ES-Číselníky-Údaje o firmě-Město

pnu

organizace - PSČ

ES-Číselníky-Údaje o firmě-PSČ

str

organizace - ulice

ES-Číselníky-Údaje o firmě-Ulice

num

organizace - č.p.

PM-Číselníky-Údaje o firmě-č.p. sídla organizace

Reldp yer

rok platnosti evid. listu

Generuje aplikace

typ

typ eldp

Generuje aplikace-dle číseln. OSSZ

dre

datum vyhotovení evid. listu , který se opravuje

Generuje aplikace

Client bno>

Rodné číslo pojištěnce

PM-Osobní údaje-Rodné číslo

Name sur

Příjmení pojištěnce

PM-Osobní údaje-Příjmení

Fir

Křestní jméno pojištěnce

PM-Osobní údaje-Jméno

Tit

titul pojištěnce

PM-Osobní údaje-Titul

Adr cit

Adresa-Pojištěnce-Obec

PM-Osobní údaje-Město

Str

Adresa-Pojištěnce-Ulice

PM-Osobní údaje-Ulice

Num

Adresa-Pojištěnce-Číslo popisné

PM-Osobní údaje-č.p.

Pos

Adresa-Pojištěnce-5 písmen názvu pošty

Není

Pnu

Adresa-Pojištěnce-Psč

PM-Osobní údaje-PSČ

Birth dat

Datum narození

PM-Osobní údaje-Datum nerození

Nam

Rodné příjmení

PM-Osobní údaje-Rodné příjmení

Cit

Místo narození

PM-Osobní údaje-Místo narození

Items count

Celkový počet tagů t1 a t2 v tagu items

Generuje aplikace-dle číseln. OSSZ

Sdex

Součet vyloučených dob

Generuje aplikace

Sinc

Součet vyměřovacích základů

Generuje aplikace

Sdar

Součet dnů odeč. Po důch. Věku

Generuje aplikace

t1 row

Pořadové číslo doby na formuláři RELDP

Generuje aplikace-dle číseln. OSSZ

cod

Kod činnosti

Generuje aplikace-dle číseln. OSSZ

Fro

Datum počátku činnosti

Ke které se řádek vztahuje 1)

To

Datum konce činnosti

Ke které se řádek vztahuje 2)

Din

Započtené dny -počet dny

Generuje aplikace

M1 – m12

Měsíce bez pojištění – leden až prosinec

Hodnota musí být prázdná nebo „x“

Generuje aplikace

M13

Měsíce bez pojištěn - celý rok

Generuje aplikace

Inc

Vyměřovací základ v Kč,-

Generuje aplikace

Dex

Vyloučené doby – počet dnů

Generuje aplikace

Dar

Doby odečtené po vzniku nároku na důchod -  počet dnů

Generuje aplikace

T2 row

Pořadové číslo doby pojištění V,C,M na formuláři ELDP

PM-Osobní údaje-Možnosti-Mimo-evidenční stav

Cod

Druh doby

PM-Osobní údaje-Možnosti-Mimo-evidenční stav

Fro

Datum počátku

PM-Osobní údaje-Možnosti-Mimo-evidenční stav- datum od

To

Datum konce

PM-Osobní údaje-Možnosti-Mimo-evidenční stav-datum do

Comp nam

Název organizace

ES-Číselníky-Údaje o firmě-Název

Id

Identifikační číslo organizace

ES-Číselníky-Údaje o firmě - IČ

Vs

Variabilní symbol organizace

PM-Číselníky- Instituce-u adresy OSSZ -VSym

Cre

Datum vyhotovení reldp

Generuje aplikace

Fro

Výdělečná činnost v organizaci od

Generuje aplikace

Adr cit

Organizace - obec

ES-Číselníky-Údaje o firmě-Město

Str

Organizace – ulice

ES-Číselníky-Údaje o firmě-Ulice

Num

Organizace – č.p.

PM-Číselníky-Údaje o firmě-č.p. sídla organizace

Pnu

Organizace – psč

ES-Číselníky-Údaje o firmě-PSČ