Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Mzdové údaje

Časový fond, pracovní doba

Zaměstnanci je přiřazen příslušný kalendář a zadána sjednaná týdenní pracovní doba. Pro zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou je potřeba zaškrtnout položku nepravidelná pracovní doba. Pokud byl zaměstnanci s nepravidelnou pracovní dobou změněn pracovní rozvrh tak, že neodpovídal jeho dennímu kalendáři, nebo denní kalendář nebyl zadán, je možné vložit počet pracovních hodin a dnů do tohoto formuláře.

Zadaná výše pracovního úvazku se pak musí naplnit mzdovými položkami.

Osoby bez MVZ na ZP

jsou osoby bez určeného minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění
například důchodci, ženy na mateřské, studenti, nebo, pokud zaměstnanec nepožaduje od zaměstnavatele odvod ZP do minimální mzdy.
Pokud budou zaměstnanci označeni jako osoby bez MVZ na ZP, nebude u nich prováděna Kontrola odvodu ZP z minimálního základu.(viz. formulář Mzdy-Kontroly)

Podepsal prohlášení

znamená, že zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních    požitků a chce uplatnit v ročním zúčtování, pokud o něj požádá zaměstnavatele, odečitatelné položky ze základu daně.

Uplatnit daňové slevy

znamená, že slevy na dani budou u zaměstnance uplatněny pří měsíčním zpracování mezd.

Osamělost

osaměle pečující rodič o nezletilé dítě má počet placených dnů nemocenského OČR 16, ostatní mají 9.

Odbory

zaměstnanec je členem odborové organizace a chce srážet ze mzdy měsíčně příspěvek. Výše příspěvku je daná procentní sazbou a a maximální částkou
v konstantách - ostatní.

Stav

rodinný stav má vliv na výpočet exekucí, u stavu ženatý/vdaná se zahrne do životního minima poměrná část za vyživovanou osobu.Stejná část se zahrne i děti pokud jsou zadány v seznamu dětí.

Výjimka

zahraniční zaměstnanec, který bude odesílat soc. i zdr. pojištění do svého státu, dle jejich platné legislativy. Nastavení sazeb naleznete v číselníkách Výjimky SP a ZP sazeb.

Mzdu přévést na účet

mzda bude převedena na níže uvedený účet

Výše mzdy

zadaná výše mzdy bude převedena na účet, zbytek bude vyplacen hotově.

Nepravidelná pracovní doba

Nepravidelná pracovní doba - potlačí přepočet časového fondu dle hodin týdně, použije se napojený kalendář. Využití především pro turnusové směny, nepravidelné směny.

Zkrácený pracovní úvazek zaměstnance

Pro zkrácený pracovní úvazek zaměstnance nelze nepravidelnou pracovní dobu použít!! Zde se využije kratší sjednaná týdenní prac. doba, která bude kratší, než je
celkový fond kalendáře.

Pohyblivá složka mzdy %

Výše procent určuje výši odměny z hodinové sazby, pokud zaměstnanec má mzdu v hodinové sazbě, nebo procentem z měsíčního platu.Navazuje při výpočtu na mzdovou položku se stejným názvem, do sazby se přenese příslušné procento ze mzdových údajů, do počtu zadáme počet hodin, za které odměna náleží.

Konto pracovní doby

Viz Konto pracovní doby.

Kalendář

Výběr kalendáře pro zaměstnance doplní jeho fond hodin v návaznosti na jeho sjednanou týdenní dobu, popřípadě pokud má nepravidelnou pracovní
dobu, převezme  se fond z kalendáře pro nepravidelnou pracovní dobu.

Zabezpečení

Mzdové údaje budou integritní se zadaným pracovním poměrem. Mzdové údaje nelze zadat před začátkem pracovního poměru. Pokud budou mzdové údaje zadány po ukončení pracovního poměru, musí uživatel tuto skutečnost potvrdit. Stejná kontrola je při zadání mzdových položek. Při výpočtu mezd musí být zajištěna existence mzdových údajů, pokud pracovní poměr trvá (doplnění).

Doplnění mzdových údajů nyní pracuje tak, že odstraní mzdové údaje zaměstnance, pokud byl pracovní poměr ukončen. Jestliže však jsou již zadány mzdové položky, odstranění se neprovede.

Filtr

před vstupem do mzdových údajů či osobní karty zaměstnance, lze filtrovat záznam dle osobního čísla nebo příjmení
pokud bude filtr prázdný zobrazí se všichni aktivní zaměstnanci k danému období, obdobný filtr je i na osobní kartě či měsíční kartě zaměstnance

Menu Tisky

Možnost různých výstupů pro zaměstnance (mzdový list, výpočet daně , potvrzení o zdanitelných příjmech atd.)

Exekuce

Exekuce - téma exekuce

Formuláře

vstup údajů pro srážky zaměstnanců, exekuce, penzijní připojištění, soukromé životního pojištění, roční nezdanitelné částky a další údaje.

Menu Tisky - Osobní -Příjmy od jiných zaměstnavatelů

U zaměstnance se zadají příjmy a sražené zálohy na daň zúčtované v tomto roce od všech zaměstnavatelů.

Částky se promítnou do tisku Výpočet daně, dle platné legislativy
Podepsal-li zaměstnanec prohlášení k dani, bude zaškrtnuta tato položka a daň z příjmu bude počítána podle tabulek. Pokud nebude tato položka zaškrtnuta, bude daň z příjmu počítána nejméně ve výši 20% ze zdanitelné mzdy.


 Uplatnit daňové slevy - je-li zaškrtnuta tato položka a zároveň Podepsal prohlášení, bude uplatňována nezdanitelná částka základu daně na zaměstnance za kalendářní měsíc o 1/12 nezdanitelné částky a výpočet daně proběhne podle tabulek.