Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Zaúčtování

Info Office umožňuje automatické zaúčtování mezd do hlavní účetní knihy. Před provedením zaúčtování můžeme nastavit příslušná konta.

Zařadí doklad do hlavní knihy. Poté je doplněn do formuláře den, kdy bylo zaúčtování provedeno a uživatel, který je provedl. Odstranění dokladu z hlavní knihy je možné provést pouze odstraněním výpočtu.

Hromadný tisk

Provede se  po výběru sestav z nabídky přímo na tiskárnu.

Zaúčtování mezd

Zaúčtování se provede v závěrečném zpracování. Ve formuláři je číslo dokladu a datum účtování. Je možné zvolit ukázku zaúčtování, provedení zaúčtování a tisk zaúčtovaného dokladu. Dále lze zobrazit obraty dokladu, kde je zaúčtování sumarizováno za syntetická konta. Účtováni se provádí v členění středisko, činnost, zakázka tak, jak je to běžné. Pokud je konto označené jako saldokontní, do zaúčtování se doplní adresa a variabilní symbol.

Počet řádků dokladu bude záviset na přiřazených kontech, počtu středisek a na tom, zda je konto označené jako saldokontní. Doklad se vytváří z následujících položek. Níže uvedené označení je v poznámce položky dokladu.

Náklady po zaměstnancích v závěrečném zpracování mezd

Zaškrtávací políčko Náklady po zaměstnancích - umožňuje zaúčtování nákladů dle zaměstnance, střediska, činnosti a zakázky.
Zaúčtování se promítne do hlavní knihy v ES.

Zaměstnance lze tímto způsobem členit dle činností, která by mohla vyjadřovat např. dotované zaměstnance z  jiných zdrojů.
Činnost se zadává u zaměstnance do mzdových údajů.

Náklady, které je takto možno členit jsou náklady na HM, SP,ZP, Životní pojištění, Penzijní připojištění.

Sestava - Náklady po zaměstnancích

Sestavu zaúčtování nákladů po zaměstnancích lze vytisknout z Měsíční sestavy >> Náklady po zaměstnancích.
Sestava je členěna dle činností, pokud zaměstnanec nemá u mzdové položky přiřazenou činnost,
mzdová položka se vůbec nevytiskne.

 

označení        
Závazky k OSSZ 336 MD DAL  
Náhrada mzdy-nemocenské 521 MD   1/2 z celkové částky
Náklady na SP 524 MD    
Závazky k ZP 336   DAL  
Náklady na ZP 524 MD    
Položky mzdy 521 MD   náklady na mzdu
Závazky k PF a ŽP 379   DAL  
Daňové náklady na PP a ŽP 527 MD    
Nedaňové náklady na PP a ŽP 528 MD    
Zákonné pojištění zaměstnavatele 379   DAL  
Náklady na zákonné pojištění zaměstnavatele 525 MD    
Zálohová daň 341 MD DAL  
Srážková daň 342   DAL  
Odbory 379   DAL  
Srážky z položek mzdy 335   DAL  
Zálohy 335   DAL  
Srážky zaměstnanců 333   DAL  
Exekuce 379   DAL  
Deponované exekuce 379   DAL  
Závazky k zaměstnancům 331 MD DAL  
Slevy na pojistném na SP 331 MD    
Snížení nákladů o slevy na SP -524 MD    


Konto 331 by mělo být použito pouze u závazků zaměstnanců. Ostatní položky by měly být účtovány na jiná konta, např. 333, 335,  379.

Závazky k zaměstnancům (331- Zaměstnanci)

Konto

číselník pracovních poměrů

Středisko

formulář Závěrečné zpracování

Adresa

číslo zaměstnance

VSym

období zpracování

MD

daň z příjmu, srážková daň, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem,
zálohy, odbory, srážky, ost. srážky, exekuce, srážky na pojištění

DAL

hrubá mzda, nemocenské dávky, náhrady mzdy-nemocenské, cestovné, ostatní
dávky, daňové vyrovnání, bonus vyrovnání, podíl na zisku, daňový bonus, bolestné, autorská odměna

Kontrola částky DAL-MD je možná podle sestavy měsíční sestavy > závěrečné zpracování > rekapitulace z položky k výplatě. Rozdíl zde vznikne v případě, že je použita mzdová položka oprava čisté mzdy.

Měsíční sestavy > závěrečné zpracování > rekapitulace částka K výplatě  odpovídá rozdílu stran konta 331 Dal-MD, názvy položek, které jsou na konto 331 zaúčtovány lze podle názvu najít přímo v této sestavě.

Zůstatek konta po zaúčtování výplat mezd (výpis, případně pokladna) odpovídá záporným částkám k výplatě. Jejich dorovnání se provede po doplacení částek zaměstnancem přes pokladnu nebo srážkou v následujícím měsíci.

Závazky k OSSZ  (336 - Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav. pojištění)

Konto,Adresa,VSym      

číselník pojišťoven,fondů a institucí       

Středisko

formulář Závěrečné zpracování

DAL

sociální pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele

Konto,Adresa,VSym      

Číselník pojišťoven,fondů a institucí. Refundace OSSZ.       

Středisko

formulář Závěrečné zpracování

MD

1/2 z celkové částky vyplacených náhrad mezd zaměstnanců

Konto,Adresa,VSym      

Číselník pojišťoven,fondů a institucí. Snížení nákladů o výši refundace.      

Středisko

formulář Závěrečné zpracování

MD

minus 1/2 z celkové částky vyplacených náhrad mezd zaměstnanců

Položková sestava k částce MD - Měsíční sestavy-Nemocenské dávky-Výplaty
1/2 Náhrady mzdy              MD -  Závěrečné zpracování-Ukázka Zaúčtování
                                         DAL - Mzdy-Odvody-Sociální pojištění

Slevy na SP  (336 - Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav. pojištění)

Konto,Adresa,VSym      

číselník pojišťoven,fondů a institucí       

Středisko

formulář Závěrečné zpracování

MD

sleva na SP za zaměstnance, měsíční i mimořádná

Položková sestava  na slevy na SP - Mzdy-OSSZ-Slevy na pojistném na sociální zabezpečení

Závazky k ZP (336 - Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění)

Konto,Adesa,VSym      

číselník pojišťoven,fondů a institucí       

Středisko

formulář Závěrečné zpracování

DAL

zdravotní pojištění

Položková sestava k částce DAL - Mzdy-Odvody-Zdravotní pojištění

Závazky k PF a ŽP  (379 - Jiné závazky)

Konto,Adesa,VSym      

číselník pojišťoven,fondů a institucí       

Středisko

formulář Závěrečné zpracování

DAL

vypočtená částka závazku vůči penzijnímu fondu nebo pojišťovně

Položková sestava k částce DAL - Mzdy-Penzijní a životní pojištění-Měsíční přehledy

Zálohová daň  (341 - Daň z příjmů)

Konto,Adesa,VSym      

číselník pojišťoven,fondů a institucí       

Středisko

formulář Závěrečné zpracování

MD

daňové vyrovnání, bonus vyrovnání, daňový bonus

DAL

daň z příjmu

Položková sestava k částce MD - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace
                                        DAL - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace nebo Mzdy-Odvody-Daně

Srážková daň  (342 - Ostatní přímé daně)

Konto,Adesa,VSym      

číselník pojišťoven,fondů a institucí       

Středisko

formulář Závěrečné zpracování

DAL

srážková daň

Položková sestava k částce DAL - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace

Zákonné pojištění zaměstnavatele (379 - Jiné závazky)

Konto,Adesa,VSym      

číselník pojišťoven,fondů a institucí       

Středisko

formulář Závěrečné zpracování

DAL

zákonného pojištění zaměstnavatele částka

Položková sestava k částce DAL - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace
Částka, ze které se provádí výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele, je souhrn vyměřovacích základů na SP za čtvrtletí, včetně částek, které přesáhly maximum pro odvod na SP a ZP u zaměstnance.

Položky mzdy (521- Mzdové náklady)

Typ                                      Tarif, Příplatek, Přesčas, Odměna, Náhrady, Autorská odměna, Dávky

Konto
Adesa
VSym

číselník mzdové položky
číslo zaměstnance
období zpracování       

Středisko,Činnost,Zakázka  

formulář 1.mzdové údaje, 2.zadání mezd 

MD

částka, (hrubá mzda)

Položková sestava k částce MD - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace

Srážky z položek mezd  (335 - Pohledávky za zaměstnanci)

Typ                                                     Srážka

Konto
Adesa
VSym

číselník mzdové položky 
číslo zaměstnance
období zpracování       

Středisko,Činnost,Zakázka  

formulář 1.mzdové údaje, 2.zadání mezd 

DAL

ostatní srážky

Položková sestava k částce MD - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace

Náklady Náhrada mzdy-nemocenské (521- Mzdové náklady)

Typ                                                 Dávka

Konto
Adesa
VSym
Středisko,Činnost,Zakázka
MD

číselník mzdové položky
číslo zaměstnance
období zpracování   
formulář 1.mzdové údaje, 2.zadání mezd  
1/2 vyplacených náhrad mezd namísto nemocenských dávek zaměstnance

Částka MD formulář-Závěrečné zpracování mezd-Ukázka zaúčtování

Náklady na SP (524- Zákonné sociální pojištění)

Konto
Adesa
VSym

formulář Závěrečné zpracování
číslo zaměstnance
 období zpracování       

Středisko,Činnost,Zakázka  

formulář 1.mzdové údaje, 2.zadání mezd 

MD

sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem

-MD snížení nákladů o slevy na SP za zaměstnance, měsíční i mimořádná

Položková sestava k částce MD - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace

Položková sestava  na slevy na SP - Mzdy-OSSZ-Slevy na pojistném na sociální zabezpečení

Náklady na ZP (524- Zákonné sociální pojištění)

Konto
Adesa
VSym

formulář Závěrečné zpracování
číslo zaměstnance
období zpracování       

Středisko,Činnost,Zakázka  

formulář 1.mzdové údaje, 2.zadání mezd 

MD

zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem

Položková sestava k částce MD - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace

Daňové náklady na PP a ŽP, Nedaňové náklady na PP a ŽP (527- Zákonné sociální náklady,528 - Ostatní sociální náklady)

Konto
Adesa
VSym

formulář Závěrečné zpracování
číslo zaměstnance
období zpracování       

Středisko,Činnost,Zakázka  

formulář 1.mzdové údaje, 2.zadání mezd 

MD

penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem

Položková sestava k částce MD - Mzdy-Penzijní a životní pojištění-Měsíční přehledy

Náklady zákonného pojištění zaměstnavatele (525 - Ostatní sociální pojištění)

Konto
Adesa
VSym     

formulář Závěrečné zpracování
číselník pojišťoven
fondů a institucí        

Středisko,Činnost,Zakázka  

formulář 1.mzdové údaje, 2.zadání mezd 

MD

zákonné pojištění zaměstnavatele částka

Položková sestava k částce MD - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace
Částka, ze které se provádí výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele, je souhrn vyměřovacích základů na SP za čtvrtletí, včetně částek, které přesáhly maximum pro odvod na SP a ZP u zaměstnance.

Zálohy (335 - Pohledávky za zaměstnanci)

Konto
Adesa
VSym        

formulář Závěrečné zpracování
číslo zaměstnance
období zpracování       

Středisko  

formulář Závěrečné zpracování

DAL

zálohy

Položková sestava k částce MD - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace

Srážky zaměstnanců  (335 - Pohledávky za zaměstnanci)

Konto
Adesa
VSym        

formulář Závěrečné zpracování
číslo zaměstnance
formulář Srážky       

Středisko  

formulář Závěrečné zpracování

DAL

srážky

Položková sestava k částce MD - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace

Exekuce (379 - Jiné závazky)

Konto
Adesa
VSym        

formulář Závěrečné zpracování
číslo zaměstnance
číselník pojišťoven,fondů a institucí       

Středisko  

formulář Závěrečné zpracování

DAL

exekuce

Položková sestava k částce DAL - Měsíční sestavy-Závěrečné zpracování-Rekapitulace

Odbory  (379 - Jiné závazky)

Konto
Adesa
VSym       

formulář Závěrečné zpracování
číslo zaměstnance
období zpracování       

Středisko  

formulář Závěrečné zpracování

DAL

sraženo na odbory

Položková sestava k částce MD - Mzda-Ostatní-Srážky na odbory