Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Pracovní poměry

Formulář o počtu zaměstnanců dle pracovních poměrů

Menu personalistika - Formulář zobrazí počet zaměstnanců dle pracovních poměrů ke konci aktuálně označeného měsíce. Počty zaměstnanců lze filtrovat přímo ve formuláři dle pracovních poměrů.

Pořadí souběžného pracovního poměru

Pořadí pracovního poměru u zaměstnavatele. Pokud se nejedná o souběžný pracovní poměr, bude zde vždy 1. U souběžného pracovního poměru zde bude 2, 3 atd. podle počtu souběžných pracovních poměrů.

Pořadí následného pracovního poměru

Toto pořadí se zvyšuje, pokud je pracovní poměr ukončen a vznikne pracovní poměr nový, bez ohledu na to kdy. Typické jsou pracovní smlouvy na dobu určitou u důchodců, kteří pobírají starobní důchod a jsou obnovovány ročně. Stejné je to u zaměstnance, který se k zaměstnavateli vrací po předchozím ukončení p.p. Tato hodnota slouží pouze pro rozlišení následného poměru a na číslování nejsou kladeny žádné požadavky.

Důchodce

Důchodce, který nepobírá starobní důchod, může mít uzavřenou jakoukoliv pracovní smlouvu časově neomezenou. V osobní kartě je nutno zadat datum vzniku nároku na starobní důchod. Pokud se jedná o důchodce, který pobírá již starobní důchod, je nutné zadat datum od kdy starobní důchod pobírá. Pro důchodce se již nevede od tohoto data ELDP. Pracovní poměr se bude uzavírat pouze na dobu určitou v délce jednoho roku.

Datum zahájení pracovního poměru

Datum začátku pracovního poměru podle smlouvy. Podle tohoto data se provádí výběr pro zadání mezd.

Bere se pro posouzení trvání zaměstnání.(pro slevy na SP)

Datum nástupu

Datum skutečného prvního pracovního dne zaměstnance ve firmě.

Ode dne vstupu  do zaměstnání je zaměstnanec účasten nemocenského a důchodového pojištění. Tato skutečnost podléhá oznamovací povinnosti do 8 dnů na OSSZ,ZP.

Datum ukončení pracovního poměru

Po vyplnění tohoto údaje nebude zaměstnanec pro následující období zařazován do zadání mezd.

Dojde k ukončení účasti na nemocenském a důchodovém pojištění. Tato skutečnost podléhá oznamovací povinnosti do 8 dnů na OSSZ,ZP.

Pracovní poměr

 1. Název možnost
  ZMR*)
  Náklady na SP Náklady naZP Zaměstnanci Dohoda
  Hlavní pracovní poměr - pracovní poměr uzavíraný na plný úvazek ano 524,1 524,2 331,1 ne
  Vedlejší pracovní poměr - pracovní poměr uzavíraný na polovinu úvazku zaměstnance   524 525 331,1 ne
  Dohoda o provedení práce - pracovní poměr uzavíraný na konkrétní práci,
  počet hodin odpracovaných u jednoho zaměstnavatele za jeden rok nesmí překročit
  do roku 2011 hodnotu 150,
  od roku 2012 je to 300 hodin.
  Z titulu tohoto pracovního poměru se neodvádělo pojištění do roku 2011.
  Od roku 2012 se odvádí pojistné, pokud příjem z dohod je vyšší než 10 tisíc korun
  - pro posouzení povinnosti zahrnout příjem ze souběžných dohod do vyměřovacího
    základu pro sociální pojištění je potřeba příjmy ze všech dohod sečíst
    testuje se hranice součtu všech dohod v jednom kalendářním měsíci
  - pro posouzení povinnosti zahrnout příjem ze souběžných dohod do vyměřovacího
    základu pro zdravotního pojištění se příjmy nesčítají -testuje se hranice součtu každé
    jednotlivé dohody o provedení práce k jednom kalendářním měsíci zvlášť
  Z dohody o provedení práce, která je předmětem vyměřovacího základu pro sociální
  pojištění vzniká zaměstnanci nárok na nemocenské pojištění a tedy i nárok na výplatu
  dávek nemocenského pojištění (pracovní neschopnost a peněžitá pomoc v mateřství)
    524 525
  331,2 ano
  Dohoda o pracovní činnosti - pracovní poměr, který měl trvat nebo trval déle než
  15 pracovních dnů po sobě jdoucích a výdělek za něj měl dosáhnout nebo dosáhl
  aspoň 2000,- Kč měsíčně. Při splnění výše uvedených podmínek je zaměstnanec nemocensky pojištěn.
  ano 524 525 331,2 ano
  Nepravidelná výpomoc - tento pracovní již není podporován ze stany státních institucí   524 525 331 ne
  Autorská dohoda       331 ano
  Společníci s.r.o., komandisté k.s. - pouze DP (pokud dosáhnou rozhodného příjmu)   524,1 524,2 366,1 ne
  Člen družstva - činnost v orgánech družstva, pouze DP (pokud dosáhnou rozhodného příjmu)   524 525 331 ne
  Domáčtí pracovníci - pracovní poměr pro zaměstnance pracujícího doma, nemocensky je pojištěn.   524 525 331 ne
  Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby ano 524 525 331 ne
  Smluvní zaměstnanec ano 524 525 331 ne
  Jednatel, komandista (§5 odst.1 písm.w) - pouze DP (pokud dosáhnou rozhodného příjmu)   524 525 331 ne
  Člen družstva - podm. pracovní vztah ano 524 525 331 ne

*) zaměstnání malého rozsahu

Zadávání statutárních orgánů

Pokud je zaměstnanec statutárním orgánem, zadáme tuto skutečnost do osobní karty zaměstnance>Místní menu>Statutární orgán

Ve formuláři pro zadání statutárního orgánu zadáme data  od - do pro každý rok.

V ELDP se zobrazí tento záznam v Kódu  příznakem S na druhém místě.

Výše popsané aplikujeme i pro statutární orgán, který není zaměstnancem, ale pouze statutárním orgánem, ten bude mít v pracovním poměru  zadáno Společníci s.r.o. nebo Členové družstev nebo Jednatel, komandista.

Vyplácení odměn statutárních orgánů, provádíme mzdovou položkou Odměny statutárních orgánů vč. ZP, jak pro zaměstnance na pracovní poměr, tak pro statutární orgán.