Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Konstanty

Tento formulář obsahuje údaje potřebné pro výpočet mezd,
tisk převodních příkazů, výkazů ap.
Pro každé období se mohou údaje uživatelem měnit.

Aktualizace konstant

Při přechodu na nový kalendářní rok se konstanty nastaví na zákonem nové hodnoty, pokud je proveden UpGrade na nový rok.
Pokud dojde k vytvoření nového období na přelomu roku (1.1.xx) ve verzi, která ještě není určená pro nové období,
je možné konstanty z 1.1. zaktualizovat po UpGrade ještě volbou na formuláři Konstanty-Místní menu-Doplň aktuální konstanty.

Odčitatelné roční částky

Konstanty se uplatní při ročním zúčtování daně u zaměstnance. Hodnoty jsou aktualizovány na počátku roku při přechodu na nový rok.

Pracovní poměry

Seznam pracovních poměrů, ke kterým je možné přidělit konto nákladů na SP, ZP a konto závazků.

Zdravotní pojišťovny a ostatní instituce

pro každou zdravotní pojišťovnu nebo instituci, které odvádíme platby, udáváme číslo účtu a symboly plateb.
fondy a ostatní instituce dále uvádíme konto závazků, na které bude prováděno zaúčtování u zdravotních pojišťoven zadáme kód pojišťovny, který bývá uveden na formuláři  pro přehled odvodů pro danou pojišťovnu

Mzdové položky

Souhrn mzdových položek, které lze využít při zadání mezd.
Položky lze přidávat s volitelným názvem, kontem. Prototyp mzdové položky lze použít jen dle nadefinovaného prototypu mzdové položky.

Vyjímka sazeb ZP a SP

Vyjímku lze uplatnit u zahraničních pracovníků, její kód je nutné přiřadit k zaměstnanci ve mzdových údajích, hlášení na OSSZ se vytiskne dle těchto vyjímek odděleně.

Texty

Číselník textů lze využít v osobních údajích k přiřazení textu, který je určen pro tisk zápočtového listu.

Statistika

Naplněním těchto číselníků zajistíte správnou funkčnost při generování statistiky pro ČSÚ.

Akce zaměstnanců

Využití je v osobních údajích zaměstnance, kde je možno ke každé akci a zaměstnanci přiřadit datum akce a danou periodou zajistit kontrolu pro další akci.

Kódy okresů

Údaje je nutno zadat pokud zpracováváte statistiku.

Svátek

Využití se nachází při výpočtu mezd.

Kalendáře

Jsou využívány při výpočtu mezd a při provádění statistiky.

Jejich plnění probíhá bez zásahu uživatele. Uživatel pouze nastaví potřebný počet kalendářů jejich úvazků a počtu dnů v týdnu.

Pro nepravidelnou pracovní dobu je nutno nastavit uživatelem denní kalendář zaměstnance, nebo do mzdových údajů zadat fond hodin a pracovních dnů pro nepravidelnou pracovní dobu a zároveň zatrhnout - Nepravidelná pracovní doba.

-stanovený úvazek firmy kalendáře

Při výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců se bude vycházet pouze z tohoto Stanoveného úvazku firmy.
Stanovený úvazek firmy lze ovlivnit denní stanovenou pracovní dobou a počtem hodin v týdnu.
Výsledek se bude brát jako týdenní úvazek, který se pro přepočet na celý rok vydělí pěti a vynásobí počtem pracovních dnů v roce.
např.  (8*3/5*253=1214,4)
Pro nepravidelnou pracovní dobu lze i nadále vytvářet denní kalendáře, které budou úvazkem zaměstnance, avšak Stanovený úvazek firmy
by měl odrážet průměrný počet hodin v roce pro daný kalendář.

Sazby daně z příjmů

Pro každý rok, ve kterém se mění sazby, se vytvoří nové platné sazby zálohové a roční.

Údaje o firmě

Týkají se především základních informací o firmě včetně statistiky. Označení zda je firma malou organizací. Určení podadresáře, do kterého se budou ukládat data zadávané do osobních údajů a do číselníků zdravotních pojišťoven.

Kniha mezd

Pro číslování mzdových dokladů vedeme pouze jednu knihu,číselnou řadu si proto zvolte v takovém rozsahu, aby vystačila pokud možno na všechna zpracovávaná období v této databázi.
Složka se doplní sama. Uzamknuto do je zámek, který se nastaví v momentě provedení  závěrečného výpočtu mezd. Při odstranění výpočtu se sám odstraní.Zámek uzamkne měsíční karty a nelze v nich již dělat změny.