Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Důchodci

Datum nároku na starobní důchod

Pokud zaměstnanec dovrší důchodový věk a nepobírá ještě důchod, zaměstnavatel je povinen doplnit neprodleně 'Datum vzniku nároku na starobní důchod',
do formuláře /Osobní údaje/, datum může být doplněn i před tímto termínem.
Z hlediska ELDP se budou u tohoto člověka evidovat doby odečítané u důchodce (nemoc, OČR, neplacené volno, neomluvená absence).
Dávky plynoucí z nemocenského pojištění náleží jako u ostatních zaměstnanců. Podpůrčí doba, ochranná lhůta, sleva na dani bude stejná jako u zaměstnanců, kteří  'Datum vzniku nároku na starobní důchod', nemají vyplněn nebo je vyšší než zpracovávané období.

Starobní důchod vyplácen od

Za poživatele důchodu se považuje osoba, která důchod pobírá. Od 1.1.2004 do 31.12.2008 je podmínkou pro výplatu starobního důchodu při souběžně konané výdělečné činnosti na základě pracovního poměru  sjednání tohoto pracovního poměru na dobu určitou, nejdéle na dobu jednoho roku.

Podpůrčí doba

Kratší podpůrčí doba platí pro výdělečně činné poživatele starobního důchodu a plného invalidního důchodu. Nemocenské se jim poskytuje při téže pracovní neschopnosti nejdéle po dobu, do roku 2008 84 od 1.1.2009 70kalendářních dnů a při více pracovních neschopnostech po dobu , do roku 2008 84 od 1.1.2009 70 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce. Zmíněná omezení neplatí, jestliže pracovní neschopnost vznikla pracovním úrazem (nemocí z povolání).
V případě prvé pracovní neschopnosti vzniklé v kalendářním roce náleží pojištěnci – výdělečně činnému důchodci - poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu nemocenské až po dobu , do roku 2008 84 od 1.1.2009 70 kalendářních dnů. Pokud jeho pracovní neschopnost trvá déle, zastaví se mu výplata nemocenské dávky počínaje xx. kalendářním dnem. Pokud je pracovní neschopnost kratší, a skončí tedy dříve, nevyčerpaný zbytek podpůrčí doby zůstává důchodci k event. dočerpání pro další případné pracovní neschopnosti.

Nevyčerpané dny podpůrčí doby se do následujícího kalendářního roku nepřevádějí. Při téže pracovní neschopnosti se nemocenské poskytuje nejvýše po dobu, do roku 2008 84 od 1.1.2009 70 kalendářních dnů i tehdy, přechází-li tato pracovní neschopnost z jednoho kalendářního roku do druhého. Pokud např.. celková doba pracovních neschopností v roce 2007 činila u důchodce 45 kalendářních dnů a jeho další pracovní neschopnost přitom vznikla. ještě v prosinci r. 2007 a trvala i po 1. lednu 2008, měl při této pracovní neschopnosti nárok na nemocenské po dobu, do roku 2008 84 od 1.1.2009 70 kalendářních dnů. Avšak každý z kalendářních dnů, za které bylo poskytnuto nemocenské od 1. ledna 2008, se mu zároveň odečetl z kalendářních dnů možné maximální podpůrčí doby, po kterou může mít v r. 2008 celkově nárok na nemocenské.

(Pokud během pracovní neschopnosti dojde k vyčerpání podpůrčí doby, nárok na nemocenské se přechodem do nového kalendářního roku neobnovuje.)

Po skončení zaměstnání neplyne poživatelům starobního důchodu ochranná lhůta, neplyne od roku 2008 ani poživatelům plného invalidního důchodu.

Nárok na nemocenské pracujících poživatelů částečného invalidního důchodu je v podstatě stejný jako u (jiných) zaměstnanců; jejich nárok není omezen ani kratší podpůrčí dobou.

ELDP

Od doby pobírání důchodu, údaj 'Starobní důchod vyplácen od', (datum může být doplněn i před tímto termínem) z hlediska ELDP se důchodce již nebude od tohoto data evidovat.

Co je to ochranná lhůta?

Dávky nemocenského pojištění náleží, jestliže se podmínky rozhodné pro jejich přiznání splnily v době pojištění (tedy v době trvání zaměstnání) nebo sice po skončení pojištění, avšak ještě během doby, po kterou zaměstnanec pobírá nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny nebo peněžitou pomoc v mateřství, anebo jestliže se splnily v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 dnů od skončení zaměstnání, jestliže však zaměstnanec byl naposledy zaměstnán po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů byl naposledy zaměstnán. U žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta vždy šest měsíců.

Důchodce a výpočet daně a daňového zvýhodnění

Sleva daně u důchodce

Od roku 2014 - se uplatní v plné výši

Za rok 2013 - lze uplatnit slevu u důchodce zpětně v roce 2014

Sleva daně u důchodce se uplatní v plné výši, který o to požádá zaměstnavatele a do 15.února následujícího roku a podepíše dodatečně prohlášení poplatníka.
Parametr ve mzdových údajích podepsal prohlášení a uplatnit slevu, nemají přímý vliv na roční výpočet daně, vztahují se pouze na měsíční zálohy zaměstnance, kde si slevu mohou, ale nemusí uplatnit.