Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.


Zahájení pracovního poměru

zaznamenat do formuláře Osobní údaje data nutná pro evidenci zaměstnance v IO a zadat typ pracovního poměru, mzdové údaje data nutná pro zpracování mzdy zaměstnance, mzdové údaje do menu Osobní údaje - Předchozí pracovní neschopnosti, rok zpětně (dle zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele), příjmů od jiných zaměstnavatelů včetně údajů o sražených zálohách na daň, pojistném, uplatněné slevy na dani a vyplacených daňových bonusech (dle potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele)

Od nového zaměstnance by měl zaměstnavatel obdržet

zápočtový list vyplněný předchozím zaměstnavatelem potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených daňových zálohách (pokud zaměstnanec nastupuje v průběhu roku) od předchozích zaměstnavatelů a to jen v případě, že si zaměstnanec nebude sám zpracovávat roční daňové přiznání

Dále uvedené povinnosti musí zaměstnavatel zajistit v uvedených termínech

uzavřít Pracovní smlouvu – nejpozději v den nástupu, kterou lze vytvořit pomocí hromadné korespondence v personalistice v menu Možnosti - Dokument pro aktuálního zaměstnance uzavřít platový (mzdový) výměr, pokud není tento součástí pracovní smlouvy provést školení o bezpečnosti práce nejpozději v den nástupu nechat vyplnit tiskopis Prohlášení k dani z příjmů - do výpočtu mezd za 1. měsíc zaměstnání

Pokud bude zaměstnanec (zaměstnankyně) uplatňovat zákonné odpočty z daňového základu na nezletilé děti (dítě) nebo děti připravující se na     budoucí povolání žijící s ním (ní) ve společné domácnosti, je nutno nejpozději do 30 dnů od nástupu do zaměstnání prokázat potvrzením, že nikdo jiný odpočty neuplatňuje. U zletilých dětí musí být doklad o tom, že se připravuje na budoucí povolání (potvrzení školy).

Přihlásit zaměstnance na OSSZ - do 8 dnů od nástupu k zaměstnání (formulář Přihláška zaměstnance k soc. pojištění se nachází ve Mzdových údajích zaměstnance - v menu OSSZ) – k přihlášce se vyžaduje kopie pracovní smlouvy a kopie zápočtového listu. Pokud je mezi nově navázaným pracovním poměrem a posledním zaměstnáním tzv.přetržka – nenavazují, je nutno doložit buď čestným prohlášením, pokud zaměstnanec nepracoval nebo jiným potvrzením např. z Úřadu práce.

Přihlásit zaměstnance k jeho zdravotní pojišťovně  - do 8 dnů od nástupu do zaměstnání (kód P kromě cizinců).

Výše uvedené povinnosti (tzn. přihlašování na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu včetně povinnosti vést evidenční list) se vztahují především na zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Na zaměstnance ve vedlejším pracovním poměru se vztahují jen v případě, že zaměstnanec splňuje podmínky účasti na sociálním a zdravotním pojištění.

Dále uvedené náležitosti může zaměstnavatel požadovat

Lékařský posudek, který na základě vstupní lékařské prohlídky prokazuje způsobilost zaměstnance vykonávat sjednanou práci
Písemně stvrzenou Dohodu o hmotné zodpovědnosti pokud zaměstnanec převezme odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat např. hotovost, ceniny, zboží, zásoby nebo jiné hodnoty, (osoby starší 18 let)
Doklady, podle kterých bude zaměstnavatel provádět zaměstnanci srážky (výživné apod.)