Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení

Změna v uplatnění slev - pouze do koce roku 2009!

od 1. srpna 2009 platí novela zákona číslo 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.
V jejím rámci se dočasně (protikrizové opatření) podporují zaměstnavatelé, kteří v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 (původně do 31.12.2010)
 zaměstnávají zaměstnance s příjmem nižším než 1,15 násobek průměrné mzdy.

Nové tiskopisy se používájí pro platby pojistného od kalendářního měsíce srpna 2009.

Pro uplatnění slevy na pojistném (mimořádné slevy na pojistném) je nutné použít tyto nové tiskopisy.

1  „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“ (tiskopis ČSSZ - 89 542 5)
     ( Mzdy > OSSZ > Přehled o výší pojistného a vyplacených dávkách pro OSSZ )

2.  „Příloha k Přehledu za kalendářní měsíc srpen 2009“ (tiskopis ČSSZ - 89 540 0) k uplatnění mimořádné slevy na pojistném za kalendářní měsíce leden až červenec 2009
       tisk sestavy proveďte po zpracování měsíce srpna.
       ( Mzdy > OSSZ > Příloha k Přehledu o výší pojistného a vyplacených dávkách )

Nové údaje, které je nutno doplnit pro správné určení výše slevy

- datum podání výpovědi zaměstnance : Personalistika >Osobní údaje >Pracovni poměr >Podání výpovědi

- datum vstupu organizace do likvidace (konkurzu): Číselníky >Údaje o firmě >Datum vyhlášení konkurzu

- zaměstnání malého rozsahu : Personalistika >Osobní údaje >Pracovni poměr >Zam.MR (zaškrtávací políčko)

Slevy na pojistném a zaměstnanec

Slevy na pojistném se týkají pouze zaměstnavatelů.

Základem daně zůstává u zaměstnance i nadále superhrubá mzda, k hrubé mzdě zaměstnance se přičte pojistné, které platí za zaměstnance zaměstnavatel, které je nesnížené o slevy na pojistném.

Ve výpočtu mzdy zaměstnance nedochází tedy k žádným změnám.

Slevy na pojistném se projeví v zaúčtování mezd jako snížení závazku k OSSZ souvztažně se s nížením nákladů na SP organizace.

Dále jsou slevy vyčísleny ve výstupech níže uvedených.

Slevy na pojistném  a souběh pracovních poměrů

Pokud fyzická osoba vykonává pro téhož zaměstnavatele souběžně několik zaměstnání, která zakládají účast na nemocenském pojištění,
s výjimkou zaměstnání malého rozsahu, považuje se tato osoba pro účely slevy na pojistném za jednoho zaměstnance a za vyměřovací
základ tohoto zaměstnance pro účely slevy na pojistném se považuje úhrn vyměřovacích základů ze všech těchto zaměstnání.

Pro nárok zaměstnavatele na slevu na pojistném za takového zaměstnance musí být splněny stanovené podmínky aspoň v jednom ze souběžných zaměstnání.

Pro účely stanovení výše slevy na pojistném se k vyměřovacímu základu z takového zaměstnání přičítají vyměřovací základy z dalších souběžných zaměstnání,
u nichž je rozhodující pouze to, zda se jedná o zaměstnání, která zakládají účast na nemocenském pojištění a nejsou zaměstnáním malého rozsahu.

U těchto dalších souběžných zaměstnání tedy není rozhodující, na jak dlouhou dobu byla sjednána, zda trvala po celý kalendářní měsíc. 

Slevy na pojistném a statutární orgán

Statutární orgán není zaměstnancem, a je účasten pouze důchodového pojištění, proto sleva nenáleží.

Příjmy statutárních orgánů zadávejte výhradně do pracovního poměru, který má název - Společníci s.r.o., komanditisté k.s., - Členové družstev nebo  - Jednatel, komandista (§5 odst.1 písm.w)

1. Měsíční slevy

Sestava:  Mzdy>OSSZ>Slevy na pojistném na sociální zabezpečení>Měsíční   (přehled zaměstnanců, na které byla uplatněna sleva na pojistném)
Sestava:  Měsíční sestavy>Zpráva o zpracování mezd>Podrobná

Každý měsíc (od srpna 2009 do prosince 2010) si zaměstnavatel uplatní slevu na pojistném na SP na zaměstnance, jehož vyměřovací základ je nižší než 27100,-Kč

a kteří splňují následující podmínky pro uplatnění slev:

- zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc  (posuzuje se datum zahájení)
- zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce
- zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění, s výjimkou zaměstnání malého rozsahu

Vyměřovací základ

je úhrn vyměřovacích základů za všech zaměstnání, které zaměstnanec vykonává pro téhož zaměstnavatele

- sleva se vypočte z vyměřovacího  základu z něhož se odvádí pojistné na sociální zabezpečení

- je nižší než 27.100,-Kč

- ze zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění ( s výjimkou zaměstnání malého rozsahu)

Měsíční sleva nenáleží

od kalendářního měsíce:
- kdy byla zaměstnanci doručena výpověď nebo byl vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušební době (datum zadejte do personalistiky k příslušnému pracovnímu 
  poměru)

zaměstnavateli
- který vstoupil do likvidace nebo do konkursu (datum o této skutečnosti vyplňte do údajů o firmě v PM)

na osoby
- účastné pouze důchodového pojištění - např. jednatele, společníky, členy družstva
   při souběhu pracovního vztahu a odměn statutárních orgánů, se základy nesčítají (statutární orgán není zaměstnanec), proto je nutné tyto odměny
   vyplácet pod pracovním poměrem - Společníci s.r.o., komanditisté k.s., - Členové družstev nebo  - Jednatel, komandista (§5 odst.1 písm.w)

z příjmů zaměstnanců
- kteří ukončili pracovní poměr a byli jim zúčtovány příjmy po skončení zaměstnání

2. Mimořádná sleva na pojistném

Sestava:  Mzdy>OSSZ>Slevy na pojistném na sociální zabezpečení>Mimořádná od 01/2009 do 07/2009   
              (přehled zaměstnanců, na které byla uplatněna sleva na pojistném součtově za jednotlivé měsíce od ledna do července 2009)

Tisk lze provádět z jakéhokoliv vytvořeného měsíce.

Mimořádní sleva je úhrn slev od ledna 2009 do července 2009, podmínky pro uplatnění se shodují s podmínkami na měsíční slevu, včetně další podmínky o trvání pracovního poměru

- sleva náleží jen na zaměstnance, kterým trvá pracovní vztah k 31.8.2009

Zúčtování slev

Od pojistného odváděného za měsíc srpen si zaměstnavatel odečte

- slevu na pojistném za měsíc srpen

- mimořádnou slevu (leden až červenec 2009)

- 1/2 vyplacených náhrad mzdy za pracovní neschopnosti

- dávky nemocenského pojištění

V případě, že slevy převýší pojistné za měsíc  srpen, bude rozdíl vrácen na účet zaměstnavatele, který je uveden na předepsaném tiskopise-

- "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách."

Zaúčtování snížení nákladů

    - slevy na SP 524MD

Zaúčtování slevy vůči  OSSZ

  + slevy na SP 336 MD 

podrobnosti viz. zaúčtování

Mzdy >OSSZ >Sleva na pojistném nenáleží

Formulář zobrazí zaměstnance, na které nedostane zaměstnavatel ve vyfiltrovaném měsíci, slevu na pojistném.

Ve formuláři se objeví nejen zaměstnanci, kteří nesplňují podmínky pro přiznání slevy, ale i zaměstnanci, kteří například již dosáhli maximálního vyměřovacího základu,

protože žádné pojistné za tohoto zaměstnance již nebyl zaměstnavatel povinen odvést.

 

 

 

 

-