Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Kontroly

Postup provádění kontrol:

1.  Kontrola časového fondu

Přehled zadaného časového fondu zaměstnanců, přesčasů, náhrad a dočasných pracovních neschopností. Zobrazeny jsou měsíce aktuálního kalendářního roku. Vyčíslen je rozdíl, pokud zadaný časový fond zaměstnance není roven sjednanému časovému fondu zaměstnance.

Pokud chceme, aby se nám časový fond doplnil při výpočtu mezd v závěrečném zpracování automaticky, je tato  možnost parametrizována v konstantách v záložce Ostatní.

Pokud chceme doplnit časový fond u zaměstnance při výpočtu mezd ve formuláři Zadání mezd, použijeme místní formulářovou nabídku a zvolíme doplnit časový fond. Doplní se mzdová položka Měsíční plat nebo Časová mzda a doplní se příslušný časový fond zaměstnance, případně snížený o počet hodin nemoci nebo jiné neodpracované doby již zadané v tomto formuláři.

Pokud časový fond zaměstnance není naplněn, nebo je překročen, je nutno toto dát do  souladu s fondem zaměstnance pomocí např. omluvené absence, neplacené volno, atd., který fond zvýší, nebo Příplatkem za přesčas, který celkový fond odpracovaných hodin snižuje.

2.  Kontrola minimální mzdy

! Tuto kontrolu provedeme před kontrolou minimálního základu na zdravotní pojištění, protože případný doplatek do min. mzdy zaměstnance ovlivní kontrolu na ZP !

Doplatek do min mzdy provedeme tak, že si vytvoříme mzdovou položku - Doplatek do minimální mzdy zaměstnance - a přiřadíme k ní prototyp mzdové položky - Měsíční plat nebo Základní časová mzda,  podle toho jakou odměnu zaměstnanec má. Doplatíme částku, kterou zjistíme ve formuláři Kontrola minimální mzdy.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny,kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci svému zaměstnanci. Minimální mzda se podle zákoníku práce týká všech pracovněprávních vztahů - pracovních poměrů a nově i právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými jsou dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Nárok na minimální mzdu vzniká samostatně v každém pracovněprávním vztahu. Platí to i v případě, že zaměstnanec sjednal více pracovněprávních vztahů pouze s jedním zaměstnavatelem. U pracovního poměru zaměstnance se nerozlišuje, zda-li je uzavřen na dobu určitou nebo neurčitou. Minimální mzda se vztahuje i na zaměstnance, kteří vedle mzdy nebo platu pobírají dávky sociálního zabezpečení, např. starobní důchod.
Filtrovat lze zaměstnance v aktuálním kalendářním roce. Dvojklikem na osobním čísle zaměstnance získáme detail zadání mezd zaměstnance za příslušné období.

Zjištění hrubé mzdy:

Hrubá mzda - částka přesčasy - náhrady - pohotovost - částky nezahrnované do hrubé mzdy(odstupné,příplatky) + bolestné = hrubá mzda

Zjištění odpracovaných hodin:

1. hodinová mzda:  (40/ (úvazek dle kalendáře(8) * počet dní v týdnu(5)) * min hod mzda (48,10) * (Odpracováno hodin - hodin přesčasy) = minimální mzda zaměstnance u hodinové mzdy

2. měsíční mzda:  ((Odpracováno hodin - hodin přesčasy) / sjednaný úvazek firma dle kalendáře) * minimální mzda  = minimální měsíční mzda zaměstnance

Možné příčiny hlášených  chyb:

Zaměstnanec, který nemá zadanou ve mzdových údajích měsíční mzdu ani hodinou mzdu se bere jako by měl hodinovou mzdu.
Zaměstnanec, který má zadanou ve mzdových údajích hodinovou mzdu, ale v zadání mezd použijete kód pro měsíční plat se bere jako by měl hodinovou mzdu.

3.  Kontrola minimálního základu na zdravotní pojištění

Tato kontrola se provádí od ledna 2008. Kontrola zobrazí zaměstnance, kteří neodvedli zdravotní pojištění z minimálního základu na ZP. Pokud byl doplatek realizován v některém pozdějším měsíci, pomocí mzdového prototypu Min.vym.základ ZP-částka 13,5%, nebo Min.vym.základ ZP-dny 13,5%, zobrazí se jeho hodnota ve sloupečku Bylo odvedeno. Pokud se hodnota ze sloupečku 'Zbývá odvést ZP ze základu = Bylo odvedeno', poté je odvod na zdravotní pojištění z minimálního základu, považován za splněný.

Vyřazení z kontroly:

Pokud zaměstnanec pobírá současně mzdu od jiného zaměstnavatele nebo je OSVČ platící ZP z minimálního základu, pak se doplatek nebude provádět, a pro jeho vyřazení z této kontroly označte ve mzdových údajích zaměstnance, osoba bez určeného MVZ na ZP. (osoba bez určeného  minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění).
Z kontroly jsou vyřazeni také zaměstnanci, kteří mají zadanou rodičovskou dovolenou ve formuláři v osobních údajích zaměstnance a je k ní přiřazen příslušný pracovní poměr. Termín této RD musí spadat do kontrolovaného období.

Pokud bude zaměstnanec chtít provádět doplatek do minima ZP, je nutné toto písemně dohodnout se zaměstnavatelem.

Pro doplatek do minima ZP, použijeme prototyp mzdové položky - Min.Vym.základ ZP 13,5%, tato položka zvýší zaměstnanci základ ZP a výše pojistného na ZP se celá (13,5%) zahrne do odvodu za zaměstnance.

Filtrovat lze zaměstnance v aktuálním kalendářním roce. Dvojklikem na osobním čísle zaměstnance získáme detail zadání mezd zaměstnance za příslušné období.

Zjištění minimálního základu

Minimální vyměřovací základ ZP(8.000) / počet kalendářních dnů v měsíci * (počet kalendářních dnů v měsíci - počet kalendářních dnů omluvené absence zaměstnance)

4.  Kontrola vyměřovacích základů na SP a ZP a hrubé mzdy

Kontrola porovnává hrubou mzdu, sociální pojištění a zdravotní pojištění a vyčísluje jejich případný rozdíl. Dvojklikem na osobním čísle zaměstnance získáme detail zadání mezd zaměstnance za příslušné období.

5.  Kontrola souběhu pracovních poměrů

Z této kontroly rychle získáme přehled zaměstnanců, kteří mají souběžné pracovní poměry.

6.  Sumární zaúčtování kontrola na mzdové sestavy

Obdoba zaúčtování mzdového dokladu ze závěrečného zpracování mezd, ale sumarizovaná za konta. Lze provádět kontrolu zaúčtování mezd na příslušné mzdové sestavy.

7. Kontrola konstant

Kontroly konstat zjišťují zda máte zadané potřebné kontakty na OSSZ a FÚ,které mohou mít za následek nefunkčnost některých sestav.
Pokud tyto hlášky nechcete zobrazovat, neoznačujte v údajích o firmě pole , které se jmenuje Provádět kontroly.