Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Výpočet daně v běžném měsíci

Výpočet daně u zaměstnance probíhá dle sazby daně, která je zadaná v konstantách zálohová daň, popřípadě dle toho zda zaměstnanec podepsal na příslušné zdaňovací období potvrzení.
Pokud nepodepsal prohlášení daň se vypočítá buď srážková, nebo minimální zálohová daň, rovněž podle sazby v konstantách.

Srážková daň

Od roku 2014 se srážková daň aplikuje pouze u Dohody o provedení práce, pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka a zároveň není jeho mzda vyšší než 10 000,-Kč.

Daňová sleva

- slevy na dani se uplatňují odpočtem z vypočtené daně, pouze do výše této daně
- poté se ještě uplatní daňové zvýhodnění na děti, které se uplatní do výše daně, pokud je daň menší, tak se převede do daňového bonusu, který se vyplácí přímo zaměstnanci do mzdy
- pokud zaměstnanec podepsal prohlášení o nezdanitelných částkách a uplatňuje odpočet na děti, vzniká mu v zúčtovaném měsíci daňová sleva, ve výši 1/12 z částky, která je zobrazena v Konstantách, na každé dítě
- její výše je pouze do výše daňové povinnosti
- podléhá zúčtování na konci roku.
- ve výpočtu mezd je zobrazena před políčkem Daň
- slevy jsou zadané v konstantách namístě odečitatelných položek.

Zaúčtování - při zaúčtování a při platebním příkaze se odečte daňový bonus od celkové daňové povinnosti, která je již o daňové slevy snížená
341,0000 -Daň ze závislé činnosti 
MD - daňový bonus/ DAL- částka závazku vůči finančnímu úřadu

Výstupy 

- ve všech měsíčních sestavách se tyto nové údaje zobrazují
- výplatní lístek, Mzdový list, Zpráva o zpracování mezd, Přehledy daní
Daňový bonus

- vzniká, když daňové zvýhodnění a ostatní slevy přesáhnou výši daňové povinnosti zaměstnance, maximálně však do výše daňového zvýhodnění,
- nárok na jeho výplatu má zaměstnanec, jehož hrubá mzda dosahuje 1/2 minimální mzdy, pokud je menší než 50,-Kč, tak se nevyplácí, maximálně je možné vyplatit hodnotu, která je zobrazena v Konstantách, pro daňový bonus v jednom měsíci.
- podléhá zúčtování na konci roku.
- ve výpočtu mezd je zobrazen a přičten k položce K výplatě

Zaúčtování - provede se jako zápočet se závazkem k finančnímu úřadu
341,0000 -Daň ze závislé činnosti 
MD - daňový bonus/ DAL- částka závazku vůči finančnímu úřadu

Platební příkaz - závazek k finančnímu úřadu je menší o bonus, který zaměstnavatel vyplatí zaměstnancům do mzdy
Výstupy -  Výplatní lístek, Mzdový list, Zpráva o zpracování mezd, Přehledy daní

Daňové zvýhodnění 

- vzniká zaměstnanci pokud zaměstnanec podepsal prohlášení o nezdanitelných částkách a uplatňuje odpočet na děti
- jeho výše je ročně na každé dítě ve výši, která je zobrazena v Konstantách
                                 
Výstupy - Mzdový list, Zpráva o zpracování mezd
               

Výpočet daně a daňového zvýhodnění (roční výkaz)

Výpočet se provádí u zaměstnanců, kteří mají v osobních kartách zaměstnanců zaškrtnut údaj požaduje výpočet daně. Tisk ze mzdových údajů se provede vždy.
Pokud zaměstnanec pracoval během kalendářního roku u více zaměstnavatelů, tak se dle potvrzení o zdanitelných příjmech doplní u zaměstnance údaje o příjmech od jiných zaměstnavatelů, tyto částky se pak zahrnou do ročního zúčtování daně zaměstnance.
Výstupy jsou platné po ukončení výpočtu mezd za všechny měsíce daného roku.
Výpočet daně pro jednotlivé zaměstnance nebo seznam zaměstnanců s provedeným výpočtem získáte pomocí místní nabídky mzdy, roční výkazy, výpočet daně.

Daňové slevy

Maximální výše ročních daňových slev je zadána v konstantách.
(Sleva na dani podle § 35ba odst.1 zákona o DP)

Studenti

Daňová sleva na poplatníka se uplatní v plné výši i v případě, pokud zaměstnanec pracoval pouze po část roku,  týká se hlavně brigád studentů v období prázdnin. Student musí mít podepsané prohlášení u plátce daně.

Daňová sleva na poplatníka

Se uplatní u každého poplatníka v plné výši, který požádá zaměstnavatele o roční zúčtování daně.
Poplatník musí mít u plátce daně podepsané prohlášení.

Partner

Formulář, který se nachází ve mzdových údajích v místním menu, Osobní údaje'  zvolíte 'Partner' a zadáte potřebná data a zatrhnete 'Odpočet'

Studium, Invalidita

Se nacházejí ve mzdových údajích, zadáte potřebná data a zatrhnete 'Odpočet', data od - do budou vyplněny podle předložených dokladů

Daňové zvýhodnění

zaměstnanec, který má zadány 'Děti' a uplatňuje na ně odpočet,  tak mu vzniká 'Daňové zvýhodnění' , které se uplatní jako daňová sleva, pokud je daň ve své celkové výši menší než tato sleva, vzniká zaměstnanci nárok na daňový bonus, ale pouze v případě, že jeho úhrn příjmů dosahuje alespoň šestinásobku minimální mzdy. Doplatek, který vznikl provedením ročního zúčtování, se vyplácí, je-li úhrnná částka doplatku vyšší než 50Kč.

Roční nezdanitelné částky

Do formuláře, který se nachází ve mzdových údajích v místním menu 'Osobní údaje', zvolíte 'Roční nezdanitelné částky'  zde vyberete 'Druh nezdanitelné položky' , dále k ní přiřadíte  příslušnou částku a datum, který bude spadat rokem do příslušného období.

Dary

(§ 15 odst.1 ZDP)

Úroky z úvěrů

(§ 15 odst.3 a 4 ZDP)

Penzijní připojištění

částka se bude zadávat včetně částky, na kterou je státní dotace, v konstantách se tato částka zadává a bude odečtena od celkové částky automaticky
částka je omezena výší maximální možné částky uplatněné za jeden rok.
(§ 15 odst.5 ZDP)

Soukromé životní pojištění

Je také částka omezena výší maximální možné částky uplatněné za jeden rok. (§ 15 odst.6 ZDP)

Členské příspěvky člena odborové organizace

(§ 15 odst.7 ZDP)

Úhrn příjmů

Úhrn příjmů odpovídá součtu hrubých mezd ze všech pracovních poměrů+naturální plnění+částky příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo soukromého životního pojištění přesahují částku osvobozenou od daně u zaměstnance-základ daně pro srážkovou daň+opravy základu daně

Mzdové položky roční zúčtování daně, roční zúčtování daňového bonusu

Roční zúčtování se do položek mzdy zaměstnance vkládá položkami "roční zúčtování daně" a "roční zúčtování daňového bonusu". To lze provést následujícími způsoby:

  1. Automaticky pro všechny zaměstnance. V měsíci, v němž se rozhodnete tyto rozdíly zaměstnancům zúčtovat, použijte místní nabídku na vybraném měsíci a zvolte doplnění období, částkami z ročního zúčtování. Pokud chcete  rozložit zúčtování do více měsíců, můžete vložené položky u některých zaměstnanců odstranit. V následujícím měsíci lze výše uvedenou volbu zopakovat, ale pozor u zaměstnanců, kterým již byla vratka provedena se musí opět ručně tato vložená položka vymazat v zadání mezd.
  2. Další možností je vkládání ročního zúčtování k jednotlivým zaměstnancům přímo ve formuláři pro zadání mezd pomocí místní nabídky volbou doplnění ročního zúčtování.
  3. Zadáním mzdových položek "roční zúčtování daně" a "roční zúčtování daňového bonusu" a doplnění hodnot ze sestavy seznamu zaměstnanců s provedeným výpočtem daně.

Po provedení ročního zúčtování je potřeba se přesvědčit, zda roční zúčtované částky nepřesahují daňovou povinnost. To provedete v závěrečném zpracování tak, že si zobrazíte ukázku zaúčtování a u položky DAŇ ZÁLOHOVÁ zkontrolujete, zda strana MD není větší než strana Dal. Pokud tomu tak bude, můžete u některých zaměstnanců odstranit roční zúčtování a provést je v následujícím měsíci nebo požádat finanční úřad o vrácení rozdílu.