Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Mzdové položky

PROTOTYPY zpracování mzdových položek

1 Základní časová mzda hod Sazba je určena položkou Hodinová sazba ve formuláři Mzdové údaje zaměstnanců.
2 Měsíční plat hod Sazbou je součet základního platu a osobního ohodnocení. Výsledná částka je dána poměrem odpracovaných hodin a časového fondu měsíce pro daného zaměstnance.
3 Úkolová mzda hod Sazbu za danou část úkolu je nutné zadat. Částka je rovna této sazbě.
4 Dohoda o provedení práce hod Od roku 2012 není možné již tuto mzdovou položku používat, mzdová položka je nahrazena novou mzdovou položkou,
 na tomto seznamu pod číslem 19.
5 Odstupné Z této položky se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Jako sazba je použit = (průměr pro náhrady) * (úvazek zaměstnance) * (prům. fond dnů z prac. kalendáře firmy)
6 Vojenské cvičení hod Výchozí hodnotou sazby je průměr pro náhrady
7 Odměna statutárním orgánům
8 Podíl na zisku Částka je daněna podle % zadaných v sazbě u této položky
9 Dohoda o pracovní činnosti hod Nemá výchozí hodnoty
10 13. plat hod Stejné zpracování jako pro měsíční plat
11 Dohoda o provedení práce časová hod Od roku 2012 není možné již tuto mzdovou položku používat, adekvátní mzdový prototyp pro tuto položku je 2- Základní časová mzda.
Stejné zpracování jako pro kód 4, s tím rozdílem, že se částka přepočítává k poměru odpracovaných hodin.
12 Autorský honorář 25% hod Zdaněno sazbou 25%, pokud nezadáte do pole sazba jiné procento a to ve tvaru např. 0,15 = 15%.
13 Autorský honorář % hod Je-li honorář nižší než částka daná zákonem, je daněn zvláštní sazbou daně (12,5%) v opačném případě je daněn podle sazeb daně z příjmu.
14 Autorský honorář 5% hod Zdaněno sazbou 5%, pokud nezadáte do pole sazba jiné procento a to ve tvaru např. 0,15 = 15%.
15 Příplatek z průměru % hod Jako výchozí sazba je procentní část průměru pro náhrady .
16 Příplatek fixní hod Výchozí hodnotou je sazba zadaná u mzdové položky.
17 Příplatek z tarifu % hod Výchozí hodnotou je procentní část hodinové sazby nebo měsíční mzdy 
18 Přesčas z průměru% hod Jako výchozí sazba je procentní část průměru pro náhrady .
19 Dohoda o provedení práce s pojištěním hod Mzdovou položku lze používat od roku 2012 u DPP.
Je-li zadán měsíční plat, použije se jako sazba. Celková částka se však již nepřepočítává poměrem odpracovaných hodin a časového fondu měsíce.
Pokud je vyplněná hodinová částka, je sazbou tato částka.
20 Stálá mzda hod Použití výhradně u Konta pracovní doby, mzdová položka se vypočte jako procento z Ročního průměru pro konto pracovní doby. Procento je potřeba zadat do Konstant v záložce Finanční.
Dále má zaměstnanec ve Mzdových údajích označeno - Konto pracovní doby.
U zaměstnance se zároveň zadávají skutečně odpracované hodiny a dosažená mzda, dle kterých se ukládají odchylky od Stálé mzdy.
21 Pohotovost techniků z průměru % hod Výchozí hodnotou je procentní část průměru pro náhrady.
22 Pohotovost techniků fix hod Výchozí hodnotou je procentní část průměru pro náhrady.
23 Vyrovnání stálé mzdy hod Po uplynutí vyrovnávacího období, se Stálá mzda (20) dorovná touto mzdovou položkou.
Je doplacena odchylka od Stálé mzdy, proplatí se přesčas, případné nedoplatky se zaměstnanci nestrhávají.
Mzdovou položku doplníme zaměstnancům hromadně až po výpočtu mezd u jednotlivých zaměstnanců, bez uzamčení období, volbou z menu Mezd >> Doplnění období >> Vyrovnání konta pracovní doby.
25 Úkolová mzda tarifní ks Do sazby ve mzdových položkách se zadá částka za jeden ks, která
se vynásobí počtem ks v zadání mezd. 
26 Úkolová mzda časová hod Do sazby ve mzdových položkách se zadá částka, která se přepočítává obdobně jako měsíční  mzda 
30 Odměny
31 Odměny pololetní Zápočet odměn do průměru na náhrady se poměrně rozdělí  na dvě čtvrtletí a výše poměrné částky se vypočte v závislosti na odprac.hodinách za rozhodné období.
32 Odměny roční Zápočet odměn do průměru na náhrady se poměrně rozdělí  na čtyři čtvrtletí a výše poměrné částky se vypočte v závislosti na odprac.hodinách za rozhodné období.
34 Odměna při jubileu Položka je zahrnuta do daně, ale nezahrne se do pojištění, lze ji použít pouze pro nepeněžní dar k životnímu jubileu 50 let,do 2.000,-Kč, které zaměstnavatel poskytl ze svých již zdaněných příjmů, nebo zahrnout do nedaňových nákladů.
35 Měsíční osobní ohodnocení hod Do sazby ve mzdových položkách se zadá měsíční částka, která
se přepočte poměrem odpracovaných hodin a časového fondu měsíce pro daného zaměstnance.
36 Časové osobní ohodnocení hod Do sazby ve mzdových položkách se zadá měsíční částka, která
se přepočte poměrem odpracovaných hodin a časového fondu měsíce pro daného zaměstnance.
37 Pohyblivá složka mzdy Tato mzdová položka vyžaduje zadání % do pole stejného jména ve mzdových údajích, a vztahuje se k měsíční mzdě popřípadě k hodinové mzdě.V zadání mezd je násobeno počtem hodin.
38 Odměna věrnostní Položka je zahrnuta do pojištění SP,ZP a je daněna.
39 Odměna jednatele Položka je zahrnuta do pojištění SP,ZP a je daněna.
40 Dovolená den Výchozí sazbou je denní průměr pro náhrady. Ten je vypočítáván z denního průměru zadaného ve formuláři a týdenního úvazku.
41 Svátek hod Pro zaměstnance placeného hodinovou mzdou je sazbou průměr pro náhrady, pro zaměstnance s měsíční mzdou je hodinová sazba vypočítána jako podíl měsíčního platu a časového fondu.
42 Jiné náhrady hod Sazbou je hodinový průměr pro náhrady. Pokud počet hodin u záznamu dosáhne denního úvazku zaměstnance, je směna neodpracovaná.
43 Proplacená dovolená den Sazbou je hodinový průměr pro náhrady, jedná se pouze o proplacení nevyčerpané dovolené, např. při proplacení při ukončení pracovního poměru.
44 Odškodnění pracovního úrazu den Hodnotu je třeba zadat.
45 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění den Hodnotu je třeba zadat
46 Náhrada po skončení prac. neschopnosti den Hodnotu je třeba zadat
47 Náhrada při ukončení pracovního poměru den Hodnotu je třeba zadat
50 Nemocenské kal.den Sazbou je denní průměr pro nemocenské. Při výpočtu celkové částky se zohledňují všechny platné sazby podle současné legislativy, tzn. doba nemoci a příslušná nižší a vyšší sazba,
platné redukční hranice.
51 Nemocenské vyšší sazba kal.den Tato položka byla plně nahrazena položkou 50
52 Ošetřování člena rodiny kal.den Sazbou je denní průměr pro nemocenské.
53 Peněžitá pomoc v mateřství kal.den Sazbou je vyšší sazba průměru pro nemocenské.Kód zadáváme do  dne porodu, poté kód 95.
54 Vyrovnávací příspěvek v těhot. a mateřství kal.den Tento příspěvek nemá výchozí sazbu. Hodnotu je potřeba zadat.
55 Nemocenské v hodinách hod Mzdová položka se zadává v případě, že zaměstnanec část směny odpracoval a část směny byl uznán pracovně neschopný. Mzdová položka se nepoužívá od doby, kdy počátek DPN hradí zaměstnavatel.
56 PPM ode dne porodu kal.den Zadáváme ode dne porodu, mzdová položka narozdíl od 53-PPM , nevypočítává vyloučené doby , ale zároveň se nekrátí dovolená v důsledku neodpracovaných dob.
57 Dávky zahrnované do exekuce   Zadáváme u zaměstnance, který pobíral dávky od ČSSZ po část měsíce a po část měsíce pracoval a zároveň má na mzdu exekuci. Dávky se zahrnou pouze do celkové částky pro výpočet exekuce.
60 Cestovné Tato položka slouží k proplacení cestovních náhrad zaměstnanci.
61 Jednorázová dávka Proplacení určité částky do čisté mzdy.
70 Srážka Sražení určité částky z čisté mzdy (náhrada škody ap.)
73 Podnikové spoření Pouze pro spoření u zaměstnavatele. Pro převod do jiných peněžních ústavů se využijí srážky.
80 Naturální plnění O tuto částku bude zvýšena zdanitelná mzda a zaplaceno pojistné, částka však nebude proplacena. Použije se např. jestliže bylo zaměstnanci vyplaceno vyšší cestovné, než na které je nárok podle zákona.
81 Naturální plnění bez pojistného Obdobně jako pro č. 80, ale bez pojistného
82 Odměna stat. org. vč. ZP Pro odvod pojistného - zvýší pouze Základ ZP.
83  Naturální plnění vč.ZP Pro odvod pojistného - zvýší pouze Základ ZP.
84 Odměna stat. org vč. ZP a SP Pro odvod pojistného - zvýší Základ ZP i SP.
85 Funkční požitky Hodnotu je třeba zadat
89 Neplacené volno 4,5% kal.den Neplacené volno, kde 4,5% odvodu ZP hradí zaměstnanec, 9% hradí zaměstnavatel, ostatní podmínky jako prototyp 91.
90 Vyloučené doby kal.den Ovlivní počet dnů vyloučených dob, zadáním dat v opačném pořadí se provede odečet VD
91 Neplacené volno kal.den Tuto položku použijeme pouze pro celodenní neplacené volno. Základ pro zdravotní pojištění bude zvýšen o částku odpovídající součinu minimální mzdy a poměru neplaceného volna k počtu kalendářních dnů měsíce. Odvod ZP hradí v plné výši zaměstnanec. (13,5%)
92 Neplacené volno odečtené od počtu dnů v ELDP kal.den. Použijeme pouze v případě, pokud chceme aby v ELDP v daném období byl zobrazen křížek a počet dnů neplaceného volna byl odečten od celkového počtů dnů v roce jinak viz Kód 91
93 Neomluvená absence kal.den Viz. Neplacené volno 91
94 Dny před vstupem a po ukončení zaměstnání kal.den Pro evidenci omluvené absence u firem do 25 zaměstnanců. Od roku 2009 se již nepoužívá.
95 Omluvená absence kal.den Ovlivní počet dnů omluvené absence ve výpočtu mzdy.
96 Odpracované dny den Ovlivní počet dnů odpracované dny ve výpočtu mezd.
97 Roční zúčtování daně Vrácení přeplatku daně z příjmu zaměstnanci, částka se zúčtuje proti celkové povinnosti odvodu daně v daném období.
98 Mimořádná záloha   Odečte se od čisté mzdy, ale nevstupuje do sestavy záloh.
99 Neplacené volno v hodinách hod Položku použijeme pouze pro neplacené volno v hodinách Základ pro zdravotní pojištění se nemění.
100
Oprava srážkové daně   Provede opravu srážkové daně.
101 Oprava základu sociálního pojištění Pro rekonstrukci základu soc. poj. Odvod bude probíhat jako při zúčtování např. Měsíčního platu nebo Časové mzdy.
102 Oprava základu zdravotního pojištění Pro rekontrukci základu zdravotního pojištění.Odvod bude probíhat jako při zúčtování např. Měsíčního platu nebo Časové mzdy.
103 Oprava základu daně Slouží pro opravu základu daně. Použijeme např. jestliže nový zaměstnanec při nástupu podepíše prohlášení o dani z příjmu a odpočitatelné položky uplatnil v měsíci nástupu u předchozího zaměstnavatele.
104 Oprava čisté mzdy Je určena pro potřebu rekonstrukce čisté mzdy, použití mzdové položky ovlivní částku K výplatě, která je také v sestavě rekapitulace, při zaúčtování mezd se částka 'Oprava čisté mzdy' neúčtuje, proto při nevhodném použití vznikne rozdíl na kontě 331 (Dal-MD) se nebude rovnat částce K výplatě, právě o částku 'Oprava čisté mzdy'.
105 Oprava nemocenských dávek Je určena pro opravu částky nemocenských dávek, zahrne se do celkové sumy vyplacených nemocenských dávek organizací.
106 Oprava dávek OČR Je určena pro opravu částky dávky OČR. ostatní viz. 105
107 Oprava zdanitelné mzdy Sníží nebo zvýší podle potřeby zdanitelnou mzdu.
108 Oprava daně   Provede opravu zálohové daně.
109 Oprava daňového bonusu   Provede opravu daňového bonusu.
110 Penzijní připojištění   Tato mzdová položka se již nepoužívá od zavedení příspěvku zaměstnavatele na Penzijní připojištění.
111 Oprava daň.slevy na ditě               Je určena pro opravu daňové slevy na dítě
112 Oprava předchozích vyloučených dob             Položka bude použita pro opravu vyl.dob v předchozích obdobích,zadávat se bude v aktuálním měsíci s data z předchozího období.
113 Oprava předchozích absencí    Obdoba položky 112, opraví pouze omluvenou absenci
114 Svátek pro měsíční plat   Poměrná část měsíčního platu, která připadne na svátek.
115 Náhrada mzdy - nemocenské prac.den Slouží pro zadání náhrady mzdy namísto nemocenského za prvních 14 dnů dočasné prac. neschop. zaměstnance, sazbou je RHPV násobený sazbou pro náhrady mzdy z konstant.
116 Náhrada mzdy - nemocenské v hod hod Slouží pro zadání náhrady mzdy, pokud zaměstnanec  v době vzniku pracoval po část dne.
117 Roční zúčt. daň. bonusu    
       
120 Doplatek do minima dny 13,5% Použije se pro doplatek do minima zdravotního pojištění ve dnech, zvýší základ ZP, zaměstnanec odvede pojistné v plné výši(13,5%)
122 Doplatek do minima částka ZP 13,5% Použije se pro doplatek do minima zdravotního pojištění v částkách, zvýší základ ZP,zaměstnanec odvede pojistné v plné výši(13,5%)
123 Konto pracovni doby   Mzdová položka slouží pouze k evidenci počtu skutečně odpracovaných hodin, které lze kontrolovat
v sestavě Mzdy>Ostatní>Konto pracovní doby. Pokud máte zavedené ve firmě Konto pracovní doby dle Zák.práce, budete používat mzdovou položku Stálá mzda.
130 Oprava dnů důch. pojištění   Opraví počet dnů, které se mají zahrnout do doby pojištění zaměstnance.
135 Oprava neodprac. dnů   Opraví počet neodpracovaných dnů.
140 Motivační příspěvek pro studenty   Výše je daná platným zákonem, kterou zadáte do sazby, nezahrnuje se na SP a ZP.