Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Personalistika počet zaměstnanců

CESTA: Personalistika > Počet zaměstnanců

Průměrný v měsíci   (zaměstnanec je započten pouze v případě, že jeho mzdová karta existuje a pracovní poměr v jednotlivých dnech trvá)

- průměrný počet za měsíc se počítá jako součet počtů zaměstnanců dle pracovních poměrů v jednotlivých dnech měsíce sledovaného období, který se dělí počtem všech dnů příslušného měsíce.

- přepočtený počet v měsíci se provede u zaměstnanců, kteří mají z provozních či jiných důvodů sjednanou kratší pracovní dobu, dále   u zaměstnanců vykonávající vedlejší činnost v souběžném pracovním poměru či zaměstnanců, vykonávajících práci příležitostně. 

Fyzických osob

- je počet zaměstnanců k zadanému datu ve fyzických osobách, u kterých pracovní poměr trvá.

Pracovních poměrů

- je počet zaměstnanců k zadanému datu, který započte zaměstnance tolikrát, kolik pracovních poměrů u zaměstnavatele uzavřel a není ukončen.

TREXIMA - Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách

CESTA: Statistika > Generování statistiky Trexima

1.  Průměrný počet zaměstnanců (fyzických osob) v evidenčním počtu za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období.

Vypočítá se jako aritmetický průměr průměrného počtu zaměstnanců v evidenčním počtu za jednotlivé měsíce. Průměrný počet za měsíc se počítá jako součet počtů fyzických osob v jednotlivých dnech měsíce sledovaného období (včetně dnů pracovního klidu a pracovního volna), který se dělí počtem všech kalendářních dnů příslušného měsíce.

2.  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v evidenčním počtu za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období.

Přepočty se provedou u zaměstnanců, kteří z provozních či jiných důvodů mají sjednanou kratší pracovní dobu (ZP § 80), dále   u zaměstnanců vykonávající vedlejší činnost v souběžném pracovním poměru či zaměstnanců, vykonávajících práci příležitostně. Přepočty se neprovedou  u zaměstnanců, kteří z důvodu zdraví škodlivého prostředí či směnného provozu mají stanovenou zkrácenou pracovní dobu  (ZP § 79, odst. 2). 

Podklady pro vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

CESTA: Mzda > Finanční úřad > Vyúčtování daně - z příjmů FO ze závislé činnosti

Počet zaměstnanců - uvede se  počet zaměstnanců podle mzdových listů vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona).

Počet zaměstnanců v příloze tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

CESTA: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_tiskopisy.html

Uvede se počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období,kteří mají příjmy podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto počtu nezahrnujte pouze zaměstnance, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.