Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Konto pracovní doby

V praxi má konto pracovní doby představovat poměrně flexibilní pracovní režim, kdy je práce zaměstnancům nařizována průběžně, a to podle aktuální potřeby zaměstnavatele.

Zaměstnanec bude povinen dostavit se na své pracoviště vždy v souladu s předepsaným harmonogramem směn, ovšem to, jak dlouho na pracovišti setrvá, se bude odvíjet od momentální potřeby zaměstnavatele.

Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může obsahovat jen kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis.

Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže vyrovnávací období přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Při uplatnění konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance.

Zjednodušená evidence konta pracovní doby, pomocí mzdové položky

Mzdová položka - "Konto pracovní doby", slouží pouze jako evidenční mzdová položka pro rychlý přehled o odpracovaných hodinách a zadaných hodinách, nelze ji využívat pro zpracování a výpočet mezd dle ZP
o využití Konta pracovní doby.

Zaměstnavatel je povinen vykazovat  rozdíl mezi stanovenou pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou.

- pro evidenci skutečně odpracovaných hodin zaměstnancem, použijte mzdovou položku, která bude mít prototyp -
  "Konto pracovní doby", tento prototyp neovlivní výpočet mezd

Konto pracovní doby dle ZP

- zaměstnanec má ve mzdových údajích označeno "Konto pracovní doby"

- zaměstnanci přísluší za kalendářní měsíce tzv. stálá mzda, tj. mzda ve stálé měsíční výši, zadává se mzdovou
  položkou "Stálá mzda"

- ze stálé mzdy se také uskuteční odvod na ZP, SP a daň

- neodpracovaná doba zaměstnance (svátek, nemoc dovolená atd.) se zadává běžnými mzdovými položkami
   a bude zaměstnanci vyplacena

- skutečně odpracovaná doba zaměstnance se zadává běžně používanými mzdovými položkami (Úkolová mzda,
  Časová mzda atd.) a nebude zaměstnanci vyplacena

- při výpočtu mezd se eviduje u zaměstnance "Odchylka konta hodin"  a "Odchylka konta mzdy",
  které je zaměstnanci vyčísleno na výplatním lístku, pokud zvolíte typ "Výplatního lístku" v "Údajích o firmě",
  pro Konto pracovní doby

- odchylky Konta hodin a mezd zaměstnanců jsou sumárně zobrazeny v "Rekapitulaci mezd" 

Výpočet částky u stálé mzdy

-  Průměr pro konto pracovní doby se vypočítává jednou za rok, dle data zahájení přechodu na Konto pracovní
   doby, naleznete ho v Údajích o firmě, zde je také "Období vyrovnání" v měsících, které je nutno vyplnit

- pro zadání stálé mzdy se zadává mzdová položka "Stálá mzda"

- sazba = Průměr pro konto pracovní doby * výše procent pro konto pracovní doby, zadaná v Konstantách v záložce
               "Finanční"

- částka = sazba * počet odpracovaných hodin

- pro vyrovnání mzdy v posledním měsíci vyrovnávacího období se zvolí "Doplnění období>Konto pracovní doby",
   kde se vygeneruje mzdová položka "Vyrovnání stálé mzdy", která se doplní do "Zadání mezd", včetně případného
   příplatku za "Přesčas"

- pokud zaměstnanec ve skutečnosti odpracoval méně, než mu bylo vyplaceno stálou mzdou, srážka ze mzdy
  se neprovádí

- stav skutečně odpracovaných hodin a proplacených hodin zaměstnanci zobrazíte ve formuláři, který se nachází v menu Mzdy >Ostatní >Konto pracovní doby

Přehled Konta pracovní doby dle zaměstnanců

Mzdy ->Ostatní ->Konto pracovní doby

- časový fond    sjednaný časový fond zaměstnance se zaměstnavatelem

- zaplaceno       počet zaplacených hodin za měsíc, které dle smlouvy zaměstnanci náleží

- odpracováno  počet skutečně odpracovaných hodin, zadaných mzdovou položkou ->Konto pracovní doby,
                       která má pouze evidenční charakter, nevyužívá se pro skutečné používání Konta pracovní doby dle ZP

- rozdíl            odpracováno - zaplaceno = rozdíl

- odchylka konta hodin a mezd  - odchylka vypočtená při využívání "Stálé mzdy", při zpracování
                                                 Konta pracovní doby dle ZP

Přehled Vyrovnání konta pracovní doby

Mzdy >Ostatní >Vyrovnání Konta pracovní doby