Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Zadání dočasné pracovní neschopnosti

Dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Náhrada mzdy

od 1.1.2014  - je opět zkrácena na prvních 14 dnů DPN
od 1.1.2011  - je náhrada mzdy vyplácena zaměstnavatelem 21 dní
od 1.1.2009 -  během prvních 14 dnů DPN je zaměstnanci vyplácena zaměstnavatelem náhrada mzdy
a poté je vyplácena nemocenská správou sociálního zabezpečení..

Vznik DPNVznik DPN
Náhrady mzdy

Náhrada mzdy se zadává v kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Částka náhrady mzdy, kterou zaměstnanec obdrží, se vypočítává za pracovní dny a sazbou je průměr na náhrady redukovaný redukčními hranicemi.

Náhrada mzdy náleží jen z pojištěného zaměstnání (jen zaměstnancům, kterým by jinak náleželo nemocenské), jen za dobu trvání pracovního vztahu (nikoliv za dny PN po skončení zaměstnání).

Základ, z něhož se vypočítává náhrada mzdy (průměrný výdělek), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Jeho výše je uvedena ve mzdových údajích zaměstnance v položce redukovaný PHV.

Mzdové prototypy pro náhrady

Kód 116 se použije pouze v případě, že zaměstnanec 1.den DPN po část dne pracoval a proto se tento den nezahrne do vyloučených dob.
Kód 115 se použije pro zadání dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Postup zadání DPN, která vznikla v minulém měsíci, ale nebyla zadána

  • dobu, která byla zadána jako mzda na místo nemoci zadáme v následujícím měsíci se znaménkem mínus.
  • u zadání náhrady mzdy opravíme počet pracovních dní tak, že přičteme počet pracovních dní i z minulého měsíce a přímo zapíšeme do pole Počet. Na dotaz "Počet dnů bude nastaven podle zadaného období." odpovíme NE.
  • dále použijeme opravné kódy "Oprava předchozích vyloučených dob", a "Oprava předchozích absencí", u kterých zadáme skutečný datum kdy došlo ke vzniku VD a Absencí, datum bude tedy z minulého období. Pokud zadáte data v sestupném pořadí, lze doby též odečítat.
  • pokud nám nebudou souhlasit odpracované dny, použijeme ještě opravný kód "Odpracované dny" a zadáme pole "Počet" tak, aby po výpočtu mzdy byly Odpracované dny v požadovaném počtu.
  • hlášení o tom, že časový fond se nenaplnil, nebo naopak, byl překročen, budeme v tomto případě ignorovat, rovněž tak budeme ignorovat špatný počet Neodpracované dny, který vznikl z důvodu zadání minusové mzdové položky a který má pouze kontrolní charakter.

Nepravidelná pracovní doba

Pokud zaměstnanec nemá zadán denní kalendář, je potřeba zkontrolovat a případně opravit počet zadaných hodin (Hodiny). To se provede tak, že po změně počtu hodin stisknete kombinaci kláves Shift a Enter. Počet dní opravíme také přímo zápisem do pole Počet.

Pro zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou je nutné zadat počet hodin k proplacení v případě, že zaměstnanec nemá vytvořen denní kalendář nebo má denní kalendář, ale délka směn ve dnech spadajících do zadaného intervalu dočasné pracovní neschopnosti je různá. Počet hodin k proplacení u denní náhrady lze upravit tím, že se poklepnutím na poli Počet otevře formulář pro vstup počtu hodin. Částka se po uložení řádku přepočte zadaným počtem hodin. Počet dnů zůstane nezměněn.

Přechod DPN z náhrady proplácené zaměstnavatelem na nemocenskou

Pokud bude DPN trvat déle, než je doba povinnosti proplácet náhradu mzdy, budeme ji zadávat kódem (50) Nemocenská, stejným způsobem jakým jsme byli zvyklí v předchozích obdobích. Zadáme číslo neschopenky, které bude navazovat na číslo neschopenky z náhrady mzdy. Částka a počet bude 0, evidovat se budou vyloučené doby a omluvené absence.

Zaúčtování

Viz. Zaúčtování

Příloha k žádosti o nemocenské

Po zadání kódu pro nemocenskou (50), která přechází z náhrad mzdy, lze vytisknout pomocí místní nabídky v zadání mezd Přílohu k žádosti o nemocenské dávky.

Příloha pro aktuálně zpracovávaného zaměstnance se vytiskne pomocí místní nabídky na řádku nemocenské. Přehled všech příloh lze získat v místní nabídce měsíční sestavy > příloha k žádosti o dávky OSSZ.

Doplňující údaje k Příloze k žádosti o nemocenské

V menu místní nabídky v zadání mezd lze otevřít formulář Doplňující údaje k příloze k žádosti. Doplňte údaje, které se budou týkat konkrétní dávky a poté zvolte sestavu Příloha k žádosti o dávky.

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách

Tisk sestavy naleznete v Mzdy>OSSZ>Přehled o výši pojistného a vyplacných dávkách

Výpočet náhrady mzdy

Do sazby se dosadí pro kód 116 zredukovaný průměr pro náhrady, který připadne na jednu hodinu a přepočtený platnou procentuální sazbou platnou od 4. dne nemoci.

Do sazby se dosadí pro kód 115 zredukovaný průměr pro náhrady mzdy přepočtený sjednaným úvazkem zaměstnance a přepočtený platnou procentuální sazbou z konstant (60%), která se použije od 4. pracovního dne DPN.
Za první 3 pracovní dny je procentuální sazba 0%. Sazby naleznete v konstantách.
Takto upravená sazba se u kódu 115 násobí počtem pracovních dnů DPN, které zahrnují v políčku Počet i první 3 pracovní dny se sazbou 0%.

Částka = (počet pracovních dnů DPN – 3) * sazba.

Na celé koruny se zaokrouhluje až celková částka náhrad, nikoliv tedy denní sazba jak tomu bylo u nemocenských.

Provádění redukce průměrného hodinového výdělku zaměstnance:

Do první redukční hranice se započítává vypočtený základ v 90 % pro náhradu mzdy.
Z částky mezi první a druhou redukční hranicí se započítává 60 %.
Z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se započítává30 % .
K částce nad třetí redukční hranicí se nepřihlíží.

Tisk DPN

Tisk náhrad mzdy lze získat v Měsíční sestavy – Nemocenské dávky a náhrady mzdy – Přehledy.

Oprava předchozích vyloučených dob a absencí

Vyloučené doby a omluvená absence se opraví pomocí mzdové položky:  Oprava předchozích vyloučených dob a Oprava předchozí omluvené absence.

Menu Mzdy - Ostatní - Absence -  obsahuje možnost formulářového přehledu neodpracované doby zaměstnanců, členěnou dle absence na nemoci, OČR, PPM a ostatní. Pomocí filtru lze získat přehled za období a zaměstnance.
 

Zadaní dočasné pracovní neschopnosti do období, které se bude zpracovávat v Info Office jako první období

Pokud začínáme zpracovávat mzdy v Info Office a předchozí období nemáme k dispozici, musíme tato předchozí období vytvořit pomocí funkce vytvoření
nového období, přičemž začneme obdobím před 12cti měsíci, a do kterého zadáme mzdové údaje všech zaměstnanců.

Poté budeme postupně vytvářet zbylých 11měsíců, každé období ještě doplníme funkcí doplnění období mzdovými údaji. Tím si zajistíme, že se nám do všech období
nakopírují mzdové údaje zaměstnanců vždy z předchozího období.

Období tvoříme bez výpočtu, tzn. že období nebudou uzamčena data výpočtu ani data zaúčtování.

Po vytvoření všech 12cti předchozích období si do mzdových údajů u každého zaměstnance v menu tisky - osobní údaje otevřeme formulář Vyměřovací základy na nemocenské a pokud možno alespoň u těch zaměstnanců kteří začínají pobírat nemocenskou doplníme údaje o vyměřovacím základu, počet kalendářních
dnů, počet neodpracovaných dnů, počet odpracovaných pracovních dnů a hodin do jednotlivých měsíců podle mzdového listu zaměstnance.

Poté provedeme vytvoření nového období, ve kterém již budeme mzdy zadávat, provedeme doplnění mzdových údajů a výpočet průměrů,
tím si zajistíme správnou výši průměru na nemocenské na aktuální období.