Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Aktualizace pro rok 2009

Okruh pojištěných osob

Organizace

Od 1.1.2009 se nebudou organizace členit  na malé organizace a velké organizace.

Vyplácení dávek nemocenského pojištění přechází na OSSZ.

Všichni zaměstnavatelé budou vyplácet náhrady mzdy při DPN v prvních 14 kalendářních dnech za pracovní dny.

Zaměstnání malého rozsahu

Pro evidenci ELDP se nyní rozlišuje zaměstnání malého rozsahu. Sjednaná částka započitatelného příjmu je menší než  2.000,-Kč, bez ohledu na výši sjednaného časového fondu. Částku lze najít v konstantách. Označení ZMR je potřeba zadat do osobních údajů zaměstnance k příslušnému pracovnímu poměru zaškrtnutím této rubriky.

Okruh pojištěných osob

Od 1.1.2009 nejsou účastni nemocenského pojištění společníci, komandisté, jednatelé, členové družstva a studenti(pouze u praktického výcviku).

Pouze důchodového pojištění jsou účastni společníci, komandisté, jednatelé, členové družstva bez pracovně právního vztahu, pokud dosáhnou rozhodného příjmu 5.900,-Kč, částku lze najít v konstantách. V případě potřeby bude potřebné pracovní poměr ukončit a zadat nový.

Nové pracovní poměry

Z pohledu důchodového pojištění se nyní kódy v ELDP člení na další typy kódu, proto došlo k rozšíření počtu pracovních poměrů v tabulce pracovní poměry. Jedná se především o osoby, které budou pojištěny pouze důchodově, dále pak o smluvní zaměstnance, dobrovolné pracovníky pečovatelské služby. Pokud je potřebná změna, pracovní poměr ukončete a zadejte nový. 

Byla uvolněna restrikce na možnost aktualizace pracovního poměru. Datum ukončení lze aktualizovat libovolně. Datum nástupu nemůže být vyšší než měsíc, v němž byly zadány mzdové položky.

Dočasná pracovní neschopnost (DPN), náhrada mzdy

Od 1.1.2009 je během prvních 14 dnů DPN zaměstnanci vyplácena náhrada mzdy a poté nemocenská.

Vznik dočasné pracovní neschopnosti v roce 2008

Pokud nemoc vznikla v roce 2008 a pokračuje do roku 2009, jsou velké organizace povinny vypočítávat a vyplácet dávky nemocenského pojištění zaměstnancům i v roce 2009 až do ukončení této DPN, nejdéle však do konce roku 2009. Redukovaný VZ na dávky se zvýší, protože došlo ke zvýšení redukčních hranic, jejich výši naleznete v konstantách. Nemoc zadáme kódem (50) Nemocenská a použijeme číslo neschopenky, které bude navazovat na číslo neschopenky z minulého roku. Z hlediska zpracování se v tomto případě nic nemění.

Vznik DPN v roce 2009

Náhrady mzdy

Náhrada mzdy se zadává v prvních 14 kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Částka náhrady mzdy, kterou zaměstnanec obdrží, se vypočítává za pracovní dny a sazbou je průměr na náhrady redukovaný redukčními hranicemi.  Za dobu 14 kalendářních dnů je tedy maximální počet pracovních dnů 10, z toho první 3 dny jsou ohodnoceny sazbou 0%, je tedy zaměstnanci proplaceno maximálně 7 pracovních dnů.

Náhrada mzdy náleží jen z pojištěného zaměstnání (jen zaměstnancům, kterým by jinak náleželo nemocenské),  jen za dobu trvání pracovního vztahu (nikoliv za dny PN po skončení zaměstnání).

Základ, z něhož se vypočítává náhrada mzdy (průměrný výdělek), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Jeho výše je uvedena ve mzdových údajích zaměstnance v položce redukovaný PHV.

Mzdové položky pro náhrady

Kód 116 se použije pouze v případě, že zaměstnanec 1.den  DPN po část dne pracoval a proto se tento den nezahrne do vyloučených dob.

Kód 115 se použije pro zadání dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Pokud budou mít zaměstnanci s nepravidelnou pracovní dobou jiný počet proplacených hodin náhrad mzdy, než jaký jim standardně vypočte časový interval dat nemoci, lze zadat počet hodin k proplacení u kódu 115 tím, že se poklepnutím na poli Počet otevře formulář pro vstup hodin. Částka se po uložení řádku přepočte zadaným počtem hodin. Počet dnů zůstane nezměněn.

Pokračování DPN 15. dnem

Pokud bude DPN pokračovat 15. dnem, budeme ji zadávat kódem (50) Nemocenská, stejným způsobem jakým jsme byli zvyklí v předchozích obdobích. Zadáme číslo neschopenky, které bude navazovat na číslo neschopenky z náhrady mzdy. Částka bude 0, evidovat se budou vyloučené doby a omluvené absence.

Příloha k žádosti o nemocenské, …

Po zadání kódu pro nemocenskou (50), která přechází z náhrad mzdy, lze vytisknout pomocí místní nabídky v zadání mezd Přílohu k žádosti o  nemocenské dávky.      

Přílohu nelze tisknout k DPN, která přechází z roku 2008, k zaměstnanci, který je pouze důchodově pojištěn a k DPN, která již započala v minulých měsících.

Příloha pro aktuálně zpracovávaného zaměstnance se vytiskne pomocí místní nabídky na řádku nemocenské. Přehled všech příloh lze získat v místní nabídce měsíční sestavy > příloha k žádosti o dávky OSSZ.

Doplňující údaje k Příloze k žádosti o nemocenské

V menu místní nabídky v zadání mezd lze otevřít formulář Doplňující údaje k příloze k žádosti o,. Doplňte údaje, které se budou týkat konkrétní dávky a poté zvolte sestavu Příloha k žádosti o:.

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách

Nový formulář, společný pro malou i velkou firmu.

Výpočet náhrad mzdy

Do sazby se dosadí pro kód 116 zredukovaný průměr pro náhrady, který připadne na jednu hodinu a přepočtený platnou procentuální sazbou platnou od 4. dne nemoci.

Do sazby se dosadí pro kód 115 zredukovaný průměr pro náhrady mzdy přepočtený sjednaným úvazkem zaměstnance a přepočtený platnou procentuální sazbou z konstant  (60%),  která se použije od 4. pracovního dne DPN.

Za první 3 pracovní dny je procentuální sazba 0%.  Sazby naleznete v konstantách.

Takto upravená sazba se u kódu 115 násobí počtem pracovních dnů DPN, které zahrnují v políčku Počet i první 3 pracovní dny se sazbou 0%.

Částka = (počet pracovních dnů DPN – 3) * sazba.

Na celé koruny se zaokrouhluje až celková částka náhrad, nikoliv tedy denní sazba jak tomu bylo u nemocenských.

Provádění redukce průměrného hodinového výdělku zaměstnance:

Redukční hranice jsou tři:  137,55 Kč - 206,15 Kč - 412,30 Kč pro náhradu mzdy.

Do první redukční hranice se započítává vypočtený základ v 90 % pro náhradu mzdy.

Z částky mezi první a druhou redukční hranicí se započítává 60 %.

Z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se započítává 30 % .

K částce nad třetí redukční hranicí se nepřihlíží.

Tisk DPN

Tisk náhrad mzdy lze získat v Měsíční sestavy – Nemocenské dávky a náhrady mzdy – Přehledy.

Konstanty

Nové údaje

 •  sazby pro náhrady mzdy ,  (0%, od 4. pracovního dne60%)

 • sazby pro důchodové pojištění,  (zaměstnanec 6,5% , zaměstnavatel 21,5%)

 • rozhodný příjem pro ZMR a pro důchodově pojištěné osoby (2 000Kč, 5.900Kč)

Změna sazeb

 • Redukční hranice pro dávky přecházející z roku 2008   (610 – 870)

 • Podpůrčí doba i pro důchodce    (380, 70)

 • Sazby na sociální pojištění       (zaměstnanec 6,5%, zaměstnavatel 25%)

 • Maximální vyměřovací základ    (1 130 640,-Kč)

Nové sestavy

 • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (společná pro všechny organizace)

 • ELDP

 • Oznámení o nástupu do zaměstnání  (nahrazuje Přihlášku k nemocenskému pojištění)

 • Výpočet daně pro rok 2008

Zaúčtování mezd

Nové mzdové položky náhrada mzdy den a náhrada mzdy hod musí mít zadána nákladová konta, na něž se budou účtovat náhrady za dočasnou pracovní neschopnost.

Závazky k OSSZ se nyní účtují dvěma řádky. Druhý řádek účtuje částku refundace náhrad mzdy za dočasnou pracovní neschopnost. Dalším řádkem se pak sníží náklady na náhrady o výši refundované částky.

Aktualizace programu a databáze

Před vytvořením období leden 2009 je potřeba provést aktualizaci programu a databáze.