Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Zaúčtování majetku

Pro zaúčtování majetku vytvořte samostatnou knihu v interních dokladech. Ve formuláři Majetek > Parametry > Ostatní ji pak zvolte jako knihu pro účtování majetku. Zde si také zvolte, jakým způsobem budete jednotlivé pohyby majetku účtovat. Knihu můžete použít i pro více účetních období. Doporučeným postupem je účtování položkové, kde je každé inventární číslo účtováno samostatnou položkou. Při položkovém účtování lze provádět více kontrol zaúčtování.

Formulář pro zaúčtování otevřete volbou Majetek >Zaúčtování.

Je možné účtovat zařazení, vyřazení, odpisy a změny vstupních cen. Intervalem pro zaúčtování je měsíc, čtvrtletí nebo rok. Datum účtování se volí automaticky k datu konce vybraného intervalu. Pro každou výše uvedenou operaci lze zvolit, zda se bude provádět zaúčtování položkově (pro každé inventární číslo samostatná položka dokladu), součtově (všechen majetek za příslušné středisko a zakázku je zaúčtován jednou položkou dokladu), nebo se zaúčtování provádět nebude. Doporučujeme účtovat majetek položkově, protože je pak možné provést jednodušší kontrolu.

Pohyby majetku za zvolené období lze účtovat na jeden doklad, nebo můžete pro každý druh pohybu vytvořit samostatný doklad.

Zaúčtování se provádí do zvolené knihy interních dokladů, kde lze doklad běžným způsobem otevřít. Při zaúčtování se kontroluje, zda již nebylo provedeno zaúčtování se stejným zadáním. Kontrolovat lze výsledné zaúčtování s operativní evidencí majetku a úplnost zaúčtování (zda nechybí zaúčtovat nějaký).

Zaúčtování se provádí pro každý majetek podle jeho aktuálního odpisového plánu. Před změnou, která má vliv na zaúčtování (například pokud je majetek přeřazen do jiné odpisové skupiny), je potřeba provést zaúčtování majetku do data provedení změny a potom provést změnu. Obdobně platí pro změnu vstupní ceny, že pokud se provede změna vstupní ceny v období, které bylo již zaúčtované, je potřeba zaúčtování provést znovu.

Před zaúčtováním se provádí kontrola integrity majetkové karty. Pokud je porušena, zobrazí se příslušný majetek a je vyžádán přepočet karty.

Zařazení

Zařazení majetku se účtuje do období data zařazení na konto uvedené ve vlastnostech knihy majetku. Pro správně vedenou účetní evidenci je potřeba zadat také číslo dokladu (došlé faktury nebo pokladního dokladu), kterým byl majetek pořízen a příslušného dodavatele.  Toto číslo dokladu je pak také potřeba zadat jako variabilní symbol v řádku zaúčtování došlé faktury, kde se účtuje na konto pořízení majetku. Pokud je faktur více, musí být u všech uveden u pořízení majetku stejný variabilní symbol.

Vyřazení

Vyřazení se účtuje do období data vyřazení na konto uvedené v číselníku druhu vyřazení.

Změna vstupní ceny

Účtuje se podle data změny vstupní ceny. V případě zvýšení na konto majetku a pořízení majetku, při snížení na konto majetku a oprávek.

Odpisy

Účtují se na konto zadané ve vlastnostech knihy.

Vytvoření nového dokladu

Zvolte požadované období (měsíc, rok) a dále máte možnost upřesnit způsob účtování jednotlivých druhů pohybu. V místní nabídce vyberte provedení zaúčtování. Máte také k dispozici další volby, jako je ukázka zaúčtování, tu lze využít například k tomu, že uvidíte položky s chybějícími konty nebo středisky. Dále si lze otevřít již zaúčtovaný doklad, označit knihy, které mají být účtovány a provést kontrolu úplnosti zaúčtování.

Opakované zaúčtování dokladu

Opakované zaúčtování dokladu lze provést, pokud vyvoláte místní nabídku pravým tlačítkem myši přímo na příslušném dokladu. Parametry účtování vybraného dokladu se přenesou automaticky do aktuálního nastavení účtování, takže lze doklady velmi rychle přeúčtovat.

Kontrola zůstatků kont s operativní evidencí majetku

Před kontrolou je potřeba mít provedeno kompletní zaúčtování majetku.

Kontrolu lze provést ke konci vybraného měsíce. Zůstatek kont zobrazíme volbou hlavní kniha > obraty > obraty a zůstatky. Ve filtru zadejte požadované období, např. od 1.1.2008 do 1.11.2008. Pro výběr kont, která budete kontrolovat je vhodné použít skupinu majetek, kterou si vytvoříte v číselnících skupin tak, že do ní přidáte všechna konta, na která se účtuje majetek a oprávky. Pokud skupinu nemáte, můžete provést omezení výběru rozsahem kont.

Operativní evidenci zobrazte místní nabídkou majetek > přehledy > podle kont. Do filtru vyplňte položku "ke konci období". V tomto případě to bude říjen 2008. Následně porovnejte tento výstup podle následujících pravidel.

Vstupní cena - zůstatek příslušného konta majetku
Oprávky - zůstatek příslušného konta oprávek
Odpis od počátku roku - strana DAL obratů od počátku roku příslušného konta oprávek

Pokud je mezi evidencí majetku a zůstatkem kont rozdíl, může být problém způsoben tím, že není majetek zaúčtován nebo na konta majetku bylo účtováno i jiným způsoben než z evidence majetku. To lze zjistit například volbou místní nabídky hlavní kniha > obraty > tisk obratů > obraty podle knih. Do filtru zadejte stejné parametry jako pro zůstatek kont. Pokud se v obratech objeví účtování z jiných knih než které jsou vyhrazeny pro účtování majetku, zkontrolujte tyto operace.

Kontrola zaúčtování

Tato kontrola provádí porovnání fiktivního zaúčtování, které by bylo provedeno v době kontroly, s tím, co je již zaúčtováno. Zaúčtované doklady jsou navíc rozděleny na doklady zaúčtované v knize majetku a v knihách ostatních.

Podle kont

Majetek > Zaúčtování > Kontrola zaúčtování. Ve formuláři jsou zobrazena konta a částky MD a Dal, za zvolené období které by byly zaúčtovány, kdybychom prováděli účtování v tento okamžik, částky, které jsou již v příslušné knize pro účtování majetku zaúčtovány a obraty na kontech majetku bez ohledu na knihu, v níž jsou zaúčtovány. Poklepnutím na čísle konta se otevřou zaúčtované obraty.

Kontrolou lze zjistit chybějící zaúčtování majetku a účtování na konta majetku mimo vyhrazené knihy. Jsou zde také patrné rozdíly způsobené přeřazení majetku mezi konty. 

Podle inventárních čísel

Obdobná kontrola jako podle kont, ale je kontrolováno každé inventární číslo. Podmínkou je, že zaúčtování majetku je provedeno položkově.