Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Daňové doklady

Evidujeme v knihách došlých faktur, vydaných faktur nebo pokladních knihách.  Části formulářů, kde jsou zadány údaje pro přiznání DPH jsou obdobné.

Daňovým dokladem není účetní zápis na konto DPH, například interním dokladem nebo výpisem z účtu.

Daňový doklad obsahuje tyto hodnoty:

Sazby DPH jsou doplněny podle data odpočtu nebo data plnění. Pokud je potřeba použít pro daný datum sazby jiné, poklepněte na položce sazby a vyberte příslušné výše sazeb.
Datum účtování datum, kdy byl doklad zaúčtován do hlavní knihy.
Datum odpočtu Tímto datem vzniká nárok na odpočet DPH. Tento datum nemůže být nižší než datum uskutečnění zdanitelného plnění. Jako výchozí hodnota je použit datum účtování.
Datum uskutečnění plnění Datum zadejte podle daňového dokladu
Způsob odpočtu určíme, zda bude tato položka zahrnuta do odpočtu v plné výši, krácená či nikoliv.
Bez nároku Do položky bez nároku zadáme položky osvobozené od daně bez nároku na odpočet
Základ DPH pro jednotlivé sazby údaje převezmeme z daňového dokladu. Tento údaj je vždy v tuzemské měně.
DPH hodnota je vypočtena po zadání základu nebo hodnoty včetně DPH. Je možné ji upravit podle daňového dokladu. Je-li upravená hodnota mimo rozsah zaokrouhlení, je zobrazena varovná zpráva
Včetně DPH tato kolonka se používá pro výpočet daně v případě, že doklad je zadán v cizí měně, nebo známe hodnotu včetně daně. Při výpočtu daně a základu je zohledněno zařazení DPH.
Zařazení DPH Zde je provedeno zařazení dokladu do příslušné části přiznání a soupisu dokladů.
Celkem celková částka daňového dokladu je vypočtena z předchozích údajů.
Druh daňového dokladu slouží pouze pro rozdělení dokladů v soupisu dokladů a nemá vliv na zařazení dokladu do přiznání.

Evidujeme-li doklad, který není daňovým dokladem, nezadáme Datum uskutečnění zdanitelného plnění a následující údaje týkající se DPH a vyplníme pouze kolonku Celkem.