Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Zaúčtování přiznání DPH

Zaúčtování přiznání DPH je volitelný, ale doporučený postup, který zjednoduší inventarizaci zůstatku účtů, na něž je účtována DPH. K zaúčtování se použije samostatná kniha v rámci knih interních dokladů.

Doklad přeúčtuje částky z kont DPH na něž jsou účtovány jednotlivé doklady uvedené na přiznání na konto závazků vůči finančnímu úřadu. Číslem dokladu i variabilním symbolem je číslo přiznání DPH. Konto se čerpá z konta pohledávek příslušné adresy finančního úřadu nebo z formuláře hlavní kniha, přiznání k DPH, doplňující údaje DPH, předkontace úhrady, konto. V tomto formuláři je uvedeno rovněž středisko. Toto konto doporučujeme označit v účtovém rozvrhu zaškrtnutím položky saldo.

Číslování dokladů

Číslo přiznání DPH je současně číslem účetního dokladu. Nejprve vytvořte novou knihu v rámci knih interních dokladů a zadejte příslušný interval číslování. Žádné další parametry se z vlastností této knihy nevyužijí. Pokud již máte v databázi nějaká přiznání DPH vytvořena, použijte jako dolní mez pro číslování dokladů číslo, které následuje za číslem posledního přiznání DPH. Horní mez je vhodné dimenzovat na minimálně stovku dokladů, protože tato kniha bude sloužit pro více účetních období. Pokud by se číslování navazující na již existující přiznání DPH překrývalo s jinými účetními doklady, je potřeba zvolit jiný interval číslování.

Propojení přiznání DPH s příslušnou interní knihou se provede volbou hlavní kniha, přiznání k DPH, parametry. V tomto formuláři také zadejte adresu příslušného finančního úřadu.

Zaúčtování

Po otevření seznamu přiznání DPH volbou hlavní kniha, přiznání k DPH je na vybraném přiznání nová skupina voleb zaúčtování. Zde je možné zvolit ukázku zaúčtování, provedení zaúčtování a zaúčtovaný doklad. Zaúčtovat lze dodatečně i přiznání vytvořená dříve.

Ukázka zaúčtování

Zobrazí se ukázka dokladu, který by mohl být zaúčtován.

Provedení zaúčtování

Tato volba je možná pouze v případě, že je vyplněn datum odevzdání přiznání. Provede zaúčtování dokladu do hlavní knihy. Zaúčtování je možné provádět opakovaně.

Zaúčtování DPH

Zaúčtují se jednotlivé řádky přiznání na příslušná konta, která jsou zadána v číselníku sazeb DPH (číselníky, údaje o firmě, sazby DPH). Částky jsou narozdíl od přiznání nezaokrouhlené. Tak budou odpovídat přesně částkám zaúčtovaným z jednotlivých dokladů.

Zaokrouhlení je účtováno na samostatném řádku. Je zde kumulováno zaokrouhlení všech předchozích řádků. Konto je čerpáno z formuláře Hlavní kniha, zaúčtování knih, konto zaokrouhlení.

Na posledním řádku se se účtuje konto závazků vůči finančnímu úřadu.

Zaúčtovaný doklad

Zobrazí doklad z hlavní knihy, odpovídající aktuálnímu přiznání.

Odstranění zaúčtování

Odstranění zaúčtování se provede automaticky při volbě odstranění výpočtu. Doklad lze odstranit také jeho otevřením v knize interních dokladů.