Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Evidence majetku

Evidence majetku registruje drobný i investiční majetek, provádí daňové i účetní odpisy, které lze automaticky zaúčtovat. Jeho součástí je i číselník standardní klasifikace produkce (SKP), podle něhož se provádí zařazení majetku do odpisových skupin. Pro jednotlivé druhy majetku si vytvoříte potřebný počet knih.

Majetková karta

Všechny operace s majetkem jsou soustředěny do majetkové karty. Nutnou podmínkou efektivní práce je proto dobrá orientace v těchto kartách. Zpřístupnění požadovaných karet provedeme pomocí filtru, kde vybíráme podle data zařazení, data vyřazení, střediska, SKP, konta na kterém je majetek evidování. Pro lepší orientaci využijeme přepnutí do zobrazení datového listu. Výběr podle inventárního čísla, názvu nebo jakékoliv jiné položky provedete pomocí volby Najít (dalekohled na panelu nástrojů).

 

Následující položky se opakují pro celou dobu evidování příslušného majetku. Údaje v letech předcházejících aktuálnímu roku (účetnímu období otevřené databáze), můžeme aktualizovat, ale neprovádějí se žádné výpočty, takže všechny hodnoty je potřeba zadat. Po zadání řádku pro aktuální rok se provede výpočet odpisového plánu po dobu odepisování. V údajích pro roky vyšší nebo rovny než aktuální rok lze měnit pouze výši daňového odpisu a účetní odpisovou sazbu. To provedeme pouze v případě, že odpis v daném roce nechceme uplatnit v plné výši. Dojde-li ke změně v aktuálním roce, přepočtou se i údaje v letech následujících.

Rok - k tomuto roku se vztahují následující údaje

Daňové údaje

Vstupní cena

cena na počátku roku. Dojde-li ke zvýšení vstupní ceny v tomto roce, nová vstupní cena bude zobrazena až na následujícím řádku.

Odpisová skupina

Odpisová skupina odpovídající SKP. Je-li zadána odpisová skupina 0, majetek se neodepisuje. Pokud není zadána, přebírá se odpis z účetní sazby. Určeno pro výjimky, např. pro odepisování leasingu, technického zhodnocení památek apod.

Počáteční oprávky

daňová hodnota oprávek na počátku roku.

Roční odpis

daňový roční odpis. Tento údaj můžeme aktualizovat, například jestliže nechceme odpis v tomto roce uplatnit. Odpovíme-li kladně na dotaz “Má být tato hodnota odpisu použita přednostně před vypočítanou hodnotou?", zůstane zachována zadaná hodnota. Červená barva signalizuje ručně zadanou hodnotu odpisu. Návrat k vypočítané hodnotě provedeme po aktualizaci odpisu zápornou odpovědí na dotaz.

Zůstatková cena

daňová hodnota majetku na konci roku.

Účetní údaje

Vstupní cena

cena na počátku odepisování nebo cena po jejím zvýšení technickým zhodnocením.

Odpisová sazba

procentní výše ročních odpisů ze vstupní ceny.

Počáteční oprávky

účetní hodnota oprávek na počátku roku.

Roční odpis

hodnota účetního odpisu.

Zůstatková cena

účetní hodnota majetku na konci roku.