Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Odepisování majetku

Majetek je odepisován daňově a účetně. Pokud není zadána odpisová skupina pro daňový odpis, přebírá se daňový odpis z účetního.

Výši odpisu lze stanovit i přímým zadáním výše odpisu nebo přerušit odepisování zadáním hodnoty 0. Pro dobu odepisování na pevně stanovený počet měsíců si vytvořte odpisovou skupinu s požadovaným počtem měsíců. Odpis se v tomto případě počítá přes měsíční odpis (částka/počet měsíců odepisování).

Při přechodu na hospodářský rok je důležité si uvědomit, že označení roku v majetkové kartě odpovídá identifikátoru příslušného hospodářského roku. Při přechodu na hospodářský rok tak může jeden rok vizuálně zmizet.

Odpisy je možné účtovat automaticky na konto zadané ve vlastnostech knihy.

Daňové odpisy

Investiční majetek je odepisován pro daňové účely podle:

  • odpisových skupin 1 až 5, do kterých je zařazován podle zákona o dani z příjmů.
  • rovnoměrně po zadaný počet měsíců
  • mimořádným odpisem na 24 měsíců pomocí odpisové skupiny 29
  • účetní odpisovou sazbou, pokud není zadána odpisová skupina

Není-li zadána odpisová skupina, ani účetní odpisová sazba, majetek nebude odepisován. Pokud nechcete uplatnit odpis v plné výši, nebo vůbec, můžete vypočtený odpis snížit nebo vynulovat přímým zápisem do majetkové karty. Takto upravená hodnota bude označena červeně. Chcete-li se vrátit k vypočtené hodnotě, přepište hodnotu odpisu libovolným číslem a na dotaz, zda má být přednostně použita zadaná hodnota před vypočtenou hodnotou, odpovězte NE. Odpisový plán lze individuálně upravit po celou dobu odepisování.

Pro usnadnění zařazení majetku do odpisových skupin je k dispozici číselník SKP, podle něhož se zařazení provádí. SKP můžete zadat na majetkové kartě výběrem z číselníku. Při zadávání odpisového plánu se jako výchozí odpisová skupina doplní skupina odpovídající SKP.

Účetní odpisy

V případě, že chcete pro účetní odpisy použít stejných sazeb jako pro daňové, odpisovou sazbu účetních údajů nevyplňujte. V opačném případě zadejte procentní sazbu účetního odpisu. Chcete-li se vrátit k daňové sazbě, odpisovou sazbu odstraňte.  Pokud není zadána odpisová skupina a v účetních odpisech je zadána procentní sazba, převezmou se daňové odpisy z účetních.

Měsíční odpisy

Formulář s měsíčními účetními odpisy se otevře poklepnutím na příslušný rok odpisového plánu.

Pokud není zadána odpisová sazba u účetních odpisů, rozpočítá se daňový odpis rovnoměrně do odepisovaných měsíců, včetně případného zvýšení vstupní ceny.

V případě odpisu na pevný počet měsíců je odpis vypočítáván pro každý měsíc samostatně se zohledněním zvýšení vstupní ceny.

Pokud je zadána odpisová sazba v účetních odpisech, vypočítává se měsíční odpis pro každý měsíc samostatně.

Zahájení odepisování

Odpisování lze zahájit v měsíci zařazení nebo měsíc následující. Lze nastavit v ostatních parametrech majetku.

Zvýšení vstupní ceny

Zvýšení vstupní ceny se v případě, že jsou zadány účetní odpisové sazby provede od měsíce následujícího po měsíci v němž bylo provedeno zvýšení.

Pokud nejsou zadány účetní odpisové sazby, zvýšení vstupní ceny se promítne jako daňový odpis rovnoměrně do všech odepisovaných měsíců.

Formulář pro zvýšení vstupní ceny lze použít i pro snížení vstupní ceny, které bývá často doprovázeno snížením oprávek. To nastává v případě, že majetek byl rozdělen nebo částečně znehodnocen.

Údaj technické zhodnocení musí být nastaven v případě zvýšení vstupní ceny. Pokud by tomu tak nebylo, odpis by byl proveden ze zvýšené vstupní ceny, ale sazbou běžného odpisu a nikoliv sazbou pro zvýšenou vstupní cenu. Při snížení vstupní ceny nebude naopak technické zhodnocení zaškrtnuto. Ve výjimečných případech to však platit nemusí.

Kontrola výpočtu

Tato volba zobrazí seznam inventárních čísel, pro něž chybí informace o aktuálním ročním odpisu (pro již odepsaný nevyřazený majetek informace doplní z posledního známého období) nebo není vypočten měsíční odpis při nenulovém ročním odpisu.