Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Aktualizace majetku

Zařazení majetku

Otevřeme knihu, do níž chceme majetek zařadit a vyplníme Majetkovou kartu. Nesmíme zapomenout, že datem zařazení je datum kdy majetek začne plnit svoji funkci a nikoli datum, kdy položku zadáváme do počítačové evidence. V případě, že zadáváme majetek již evidovaný jiným způsobem, oprávky na počátku roku převezmeme z předchozí evidence. Odpisový plán bude počítán až od roku, ve kterém jsme provedli zařazení položky do počítače. Abychom měli evidenci kompletní, můžeme doplnit i údaje z předchozích období. Pro předchozí roky se však nic nepočítá a všechny položky musíme zadat.

Pro správně vedenou účetní evidenci je potřeba zadat také číslo dokladu (došlé faktury nebo pokladního dokladu), kterým byl majetek pořízen a příslušného dodavatele. 

Vyřazení majetku

Otevřeme příslušnou knihu, vyhledáme požadovanou kartu a doplníme datum a způsob vyřazení. Vyřazená majetková karta bude dále dostupná. Pokud má majetek při vyřazení nenulovou zůstatkovou cenu, tato zůstane na majetkové kartě uvedena. Vyřazení majetku bude automaticky zaúčtováno.

Provádění změn v evidenci

Nejobvyklejší změnou je změna vstupní ceny (zvýšení nebo snížení). Ta může být provedena jako technické zhodnocení nebo nikoliv. K tomu využijte podformulář na majetkové kartě. Zapište datum, číslo dokladu, a částky, o které bude změněna vstupní cena pro daňové a účetní odpisy. Záporná hodnota představuje snížení vstupní ceny. Při snížení vstupní ceny se obvykle snižují i oprávky. Můžete připojit i vysvětlující poznámku. Tyto částky se potom promítnou do evidence aktuálního roku a roků následujících. Ihned jsou přepočítány i odpisy. Dále obvykle měníme odpisovou skupinu. Tu je možné aktualizovat pouze v běžném roce. Po její změně se odpisová skupina doplní do následujících let a přepočte se odpisový plán. Odpisy předchozích let se nemění. V aktuálním roce lze rovněž snížit daňový odpis nebo jej vůbec neuplatnit. Pro aktuální rok můžeme rovněž měnit sazby pro účetní odpisy. Přeřazení majetku z jedné knihy do druhé lze provést pouze odstraněním z jedné knihy a zařazením do druhé.