Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Pohledávky a závazky

Knihy pohledávek a závazků, tak jak jsou zobrazeny na pracovní ploše, nejsou knihami prvotních dokladů, ale jsou reprezentovány obraty na kontech, která označíme jako konta, pro něž chceme sledovat saldo.

Pro vybraná konta můžete sledovat jejich obraty podle jednotlivých obchodních partnerů a variabilních symbolů. Označení takovýchto kont provedete v účtovém rozvrhu. Seskupování se provádí pro příslušné konto (včetně analytického členění), obchodního partnera a variabilní symbol. Porovnávání probíhá na účtech hlavní knihy, a proto musejí být doklady, které chcete do salda zahrnout, zaúčtovány v hlavní knize. Doklady, které jsou seskupovány při shodě konta, variabilního symbolu a kódu obchodního partnera jsou považovány za vyrovnané, jestliže součet stran MD a DAL všech těchto dokladů je totožný. Seskupit je tak možné například dvě vydané faktury, které byly uhrazeny třemi částečnými úhradami s variabilním symbolem první z nich. Vyrovnávání dokladů (není použit výraz párování, neboť se může seskupovat větší počet dokladů než 2) je dynamický proces. Z toho vyplývá že po zaúčtování dokladu, který je seskupen s doklady, které byly vyrovnány, bude celá skupina nevyrovnaná.

Aktualizace obsahu knih pohledávek a závazků je prováděna aktualizací dokladů v hlavní knize, respektive prvotních dokladů v jednotlivých knihách, v nichž jsou použita konta, pro něž je sledováno saldo.