Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Číselníky

Číselníky lze průběžně aktualizovat. Jsou zahrnuty do integritních vazeb, takže položky, které jsou použity v dokladech, nelze odstranit. Aktualizace číselníků jsou zaznamenávány a je možné zobrazit historii aktualizací podle uživatelů.

Údaje o firmě

Jsou zde uvedeny základní identifikační údaje vlastní firmy. Adresa, logo, IČ, DIČ ap.

Logo se vkládá přes schránku. Logo by mělo mít šířku asi 5 cm. Otevřete jej v nějakém programu pro úpravu obrázků, vložte do schránky (Ctrl-C) a vložte to formuláře (Ctrl-V).

Účetní období

Účetní období je identifikováno rokem, v němž končí. Dále je uveden datum jeho začátku a konce. Období nemusí souhlasit s kalendářním rokem.

Sazby DPH

Výše snížené a základní sazby DPH a datum začátku platnosti této sazby. Dále jsou zde uvedena konta,na něž se bude DPH příslušné sazby účtovat.

Střediska

Vždy musí být uvedeno alespoň jedno středisko. Uvádí se číslo a název střediska. Čísla středisek lze volit hierarchicky a tuto hierarchii využít při filtrování výstupů.

Činnosti

Činnosti mohou jít napříč středisky. Uvádí se číslo a název činnosti. Činnosti lze využít pro sledování nákladů a výnosů za činnost.

Zakázky

Číselník zakázek obsahuje název zakázky, odběratele, datum zahájení a ukončení zakázky, plán nákladů a výnosů a rovněž náklady a výnosy zakázky v minulých účetních obdobích, pokud zakázka překračuje hranice účetního období. Tyto údaje lze doplnit poznámkou. Číselník je možné otevřít při účtování poklepnutím na položce zakázka, a vybrat z něho požadovanou položku.

Při filtrování výstupů lze použít pro zakázku hvězdičkovou konvenci, takže čísla zakázek lze strukturovat. Požadavek na kontrolu zadání zakázek a jejich platnost definujeme ve vlastnostech každé knihy. Je-li požadována kontrola platnosti, není možné zaúčtovat doklad s datem odlišným od období platnosti zakázky. Při změně data platnosti zakázky v tomto formuláři se doklady již zpětně nekontrolují.

Účtový rozvrh

Účtový rozvrh musí obsahovat všechna konta, na které budeme účtovat. Konto je definován svým číslem a názvem. Číslo se skládá ze syntetické části (část před desetinnou čárkou) a analytické části (část za desetinnou čárkou, max. čtyřmístná analytika). Je-li analytická část rovna nule, nemusíme ji zadávat. Účtový rozvrh je naplněn standardním obsahem a je možno jej přizpůsobit podle potřeby firmy. Číslo konta můžeme opravit či odstranit pouze tehdy, není-li nikde použito. Název konta je možné opravit vždy. V systému jsou předdefinovány účtové rozvrhy pro subjekty založené za účelem podnikání, příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace. Volbu požadovaného subjektu můžeme provést pouze při vytváření nové databáze (Správa databáze | Vytvoření nové databáze). Účtový rozvrh je společný pro všechna střediska. Výběr jazyka umožní aktualizovat název konta v příslušném jazyce.
Konto Číslo konta. Analytická část je uvedena za desetinnou čárkou.
Název konta Slovní vyjádření.
Aktivní Rozlišení zůstatku na straně MD nebo Dal.
Skupina Slouží ke spojení kont číselně spolu nesouvisejících do skupiny. Např. do skupiny Mzdy můžeme zařadit konta Mzdové náklady, Náklady na zdravotní pojištění, Náklady na sociální pojištění. Náklady a výnosy je potom možné analyzovat podle těchto skupin.
Saldo Pro vybrané účty můžeme sledovat saldo příslušného účtu podle obchodních partnerů a variabilních symbolů. Při účtování je pak pro takto označené účty nutno zadat variabilní symbol a obchodního partnera (nedoplní-li se automaticky).
Nemá vliv na daň slouží pro označení kont, která nejsou daňovým nákladem. Obraty takto označených kont získáme ze sestavy Finanční účetnictví | Náklady a výnosy | Nedaňové náklady.
Zadat zakázku
Kontrolovat zakázku
Pro vybraná konta můžeme požadovat zadání zakázky.
Měna Pokud je uvedena měna, bude se v knize pohledávek a závazků tisknout hodnota i v této měně.
 

Skupiny kont

Potřebujete-li seskupit několik kont a získat přehled o obratech za takovouto skupinu, vytvořte požadovanou skupinu a v účtovém rozvrhu do ni zařaďte požadovaná konta. Obraty za skupinu lze získat v obratech hlavní knihy.

Banky

V číselníku bank jsou uvedeny základní informace o bance, typ homebankingu a jeho parametry. Z formuláře jsou dostupné další funkce týkající se platebního styku pomocí zkrácené nabídky.

Kursový lístek

Info Office používá k přepočtům kursů kursový lístek. Z něho jsou čerpány výchozí hodnoty pro jednotlivé knihy pracující s cizími měnami. Do formuláře zadáváme kursy jednotlivých měn v požadovaném časovém rozlišení (denně, měsíčně ap.). Pro každou knihu volíme způsob ocenění.  V případě, že zpracováváte málo dokladů v cizí měně, nemusíte kursový lístek zadávat a kurs ke každému dokladu doplníme přímo ve formuláři příslušné knihy.

Uživatelé

Základní informace o uživateli. Zde dochází k přiřazení uživatele databáze, tak jak je definován v SQL serveru k jeho doplňujícím údajům. Jméno, telefon, EMail, podpis ap. Jméno uživatele se použije v historii dokladu, na zápatí tištěných sestav nebo na formulářích, kde je jméno uživatele potřeba. Kontaktní informace jsou využity na fakturách, objednávkách ap.