Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Doklady

Doklady jsou vkládány do přehledně členěných složek (knih). Číslo dokladu musí být jedinečné v rámci celé databáze. Aktualizace dokladů i jejich položek jsou zaznamenávány a lze zobrazit historii aktualizací podle uživatelů.

Složky dokladů

Složka může být určena pro jedno nebo více účetních období. Novou složku lze vytvořit pomocí volby místní nabídky nová kniha. Tam lze zadat všechny údaje nové knihy. Dále lze vytvořit novou knihu z knihy existující. K tomu je určena volba vytvořit knihu, která vytvoří novou knihu s vlastnostmi aktuálně vybrané knihy. Pokud použijete volbu vytvořit knihy pro období, budou po zadání posunu číslování dokladů vytvořeny knihy pro následující období. Pro každou knihu je zadán název, interval číslování dokladů, měna, způsob účtování, výchozí hodnoty a další specifické parametry.

Účtování dokladů

Doklad je možné zaúčtovat ihned po zadání příslušné předkontace nebo na žádost za vybrané období. Tyto možnosti se vzájemně nevylučují a obvykle se používají obě současně. Parametr účtovat knihu určuje, zda bude kniha účtována či nikoliv. Takto označenou knihu lze zaúčtovat pouze na žádost. Pokud je zadán ještě parametr účtovat on-line, doklad se zaúčtuje vždy po jeho aktualizaci nebo explicitně volbou místní nabídky. Je možné zvolit provedení zaúčtování, zobrazit zaúčtovaný doklad nebo ukázku zaúčtování, která zobrazí jak by se doklad zaúčtoval provedením zaúčtování, ale zaúčtování neprovede. Tato volba je vhodná, pokud nejde doklad zaúčtovat z důvodu formálních chyb.

Pro knihu je potřeba zadat konta a střediska pro účtování. To jsou údaje specifické podle typu knihy.

Ve vlastnostech knihy lze určit parametrem zaúčtovat pouze vyrovnané doklady, zda budou zaúčtovány pouze doklady bez formálních chyb. Pokud doklad obsahuje formální chybu, nezaúčtuje se. Pokud byl již dříve zaúčtován a po aktualizaci byl změněn tak, že je formálně chybný, zaúčtování se odstraní.

Dávkové zaúčtování dokladů

Dávkové zaúčtování se provede místní nabídkou hlavní kniha > zaúčtování knih. Po výběru požadovaných dokladů se provede jejich zaúčtování.

Způsob ocenění

Pouze z kursového lístku

Kurs se vybere v kursovém lístku podle data dokladu tak, že se vyhledá kurs k nejvyššímu datu, menšímu nebo rovnému datu dokladu.

Denní kurs

V kursovém lístku musí být zadán kurs k datu, které se shoduje s datem dokladu

Aktualizovat na dokladu

Kurs lze aktualizovat na dokladu.

Přístup

Pro knihu lze zadat výčtově seznam uživatelů, kteří budou mít do knihy povolen přístup. Tato možnost nenahrazuje uživatelské role. Pouze umožňuje odlišit uživatele se stejnými rolemi, například několik pokladních je zařazeno ve stejné roli a je potřeba zpřístupnit každé pouze její pokladnu. Pokud není zadán přístup pro žádného uživatele, mají do knihy přístup všichni uživatelé s příslušnou rolí.

Zobrazení a tisk dokladů

Pomocí místní nabídky hlavní kniha, doklady.