Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Změny pro rok 2016

Uzamčení dokladů zámek

Updatem na verzi roku 2016 se nově uzamknou existující doklady. Pokud je třeba v dokladech udělat nějakou změnu, můžete:

a) odemknout doklad zámkem dokladu > Odemkni doklad

 

b) pokud je doklad již součástí vypočteného přiznání DPH nebo KH > jděte do seznamu DPH nebo KH > Odstranit výpočet > poté se doklady odemknou pro editaci.

Změna zadávání DPH na daňových dokladech.

V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení se mění zadávání DPH na daňových dokladech.

Na jednom daňovém dokladu lze zadat položky, u nichž se provádí přenesení daňové povinnosti i položky bez přenesené daňové povinnosti. Zařazení DPH je možné zadat i k jednotlivým sazbám, pokud je odlišné od hodnoty zadané v dokladu.

Evidenční číslo daňového dokladu

U došlých faktur a případně výdajových pokladních dokladů je jako evidenční číslo daňového dokladu chápán variabilní symbol. Pouze pokud je číslo daňového dokladu odlišné nebo obsahuje nenumerické znaky, které nejdou zadat do VSym, zadejte toto označení do položky k tomu určené "Ev. číslo d.d."

Doklad2016

 

DPH dokladu obsahuje následující hodnoty:

Sazba

Vyberte sazbu. Jedna sazba může být zadána na více řádcích s jinými doplňujícími údaji.

Základ

Základ daně pro příslušnou sazbu. Po jeho zadání se vypočte daň a částka celkem

DPH

Po zadání DPH se vypočte částka celkem

Celkem

Není-li zadán základ, vypočte se základ a DPH

Hodnoty v cizí měně

Zadávají se pouze pro doklady v cizí měně. Na jejich základě je vypočítána celková částka dokladu. Pokud je na tuzemských fakturách v cizí měně vyčíslena hodnota v korunách, opraví se hodnoty v korunách podle dokladu.

Zařazení

Zařazení DPH se zadává pouze v případě, že je odlišné od zařazení DPH zadané pro doklad.

Předmět plnění

Zadává se pouze pro přenesenou daňovou povinnost.

Poměrná část

Pokud se do DPH zahrne pouze část celkové částky faktury

§44

oprava výše daně (po dohodě s FÚ)

Režim plnění

Pouze pro vydané faktury

 

Faktura došlá

Ukázka došlé faktury s dvěma sazbami přenesené daňové povinnosti a dvěma sazbami přijatého plnění. Lze zadat i opačně. Do dokladu zařazení DPH 40 a do položek zařazení DPH 10.

FD

 

Ukázka došlé faktury v cizí měně, kde je část služeb a část pořízení zboží.

FD v cizí měně

Druh dokladu na došlé faktuře

Na došlé faktuře je přidaná položka druh dokladu. Její hodnota se přebírá z vlastností knihy.

Daňový doklad k přijaté platbě na došlé faktuře

 

Přijatá platba

Vyberte druh dokladu přijatá platba, zadejte rekapitulaci DPH a do částky celkem dokladu se doplní 0. Do předkontace se nabídne výše DPH.

Pokladna a Faktura ES

Zadává se obdobně jako faktura došlá

Faktura vydaná - Obchodní databáze

Produkty s přenesením daňové povinnosti musí být označeny v katalogu produktů. 

Karta produktu

 

Ve faktuře pak lze změnit režim plnění

 

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení se otevírá volbou Hlavní kniha > Kontrolní  hlášení. Více v kapitole Kontrolní hlášení.

Vytvoření XML dokumentu a jeho odeslání je součástí aplikace Podání.

- právnické osoby podávají měsíčně, první KH za leden 2016 do 25. února 2016

- lze podávat výhradně elektronickou formou - a) vyplněním el. formuláře EPO na webu Finanční správy (el. podpis),   b) zasláním XML věty datovou schránkou, nebo c) nejjednodušeji přímo z naší aplikace Podání (el. podpis)

 

Kontroly DPH

Faktura došlá a výdajový pokladní doklad

Daňové doklady musí obsahovat DIČ, zjednodušené daňové doklady nikoliv.

Faktura došlá – po výběru adresy se automaticky doplní sazby DPH v případě, že adresa má zadané DIČ.

Pokladna – po výběru adresy se doplní druh daňového dokladu a sazby DPH v závislosti na výchozím daňovém dokladu ve vlastnostech pokladní knihy. Výchozí druh dokladu se nastaví podle převažujících dokladů v této knize. V paragonech je kontrolována hodnota jednotlivých paragonů na částku 10 tis. Kč

Faktura vydaná a příjmový pokladní doklad

Na dokladech není vyžadováno DIČ (prodej koncovým zákazníkům bez DIČ).

Vydaná faktura – sazby DPH jsou doplněny po výběru adresy vždy.

Pokladna – sazby DPH se doplní podle výchozího nastavení knihy. Výše paragonů i celková částka zjednodušeného daňového dokladu může být libovolná.

Zvláštní použití

Ve zvláštních případech lze nastavit v údajích o firmě volbu pro daňové doklady nevyžadovat DIČ. Tato volba není v souladu s legislativou a může být využita při zadávání souhrnných dokladů v došlých fakturách a výdajových pokladních dokladech, kde uživatel ručí za to, že souhrn obsahuje pouze zjednodušené daňové doklady.

Skupiny paragonů

Nově lze paragony při zadávání sloučit do skupin - zadáním čísla do "Řádek" určíte, do jaké skupiny předkontace se má paragon započítat. Např. napíšete u 4 paragonů, které chcete zaúčtovat na stejné konto, Řádek 1, u dalších 2 paragonů Řádek 2. V předkontaci vznikne záznam se součtem skupiny 1 a druhý se součtem skupiny 2.

Export příkazů ve formátu SEPA

Příkazy k úhradě lze nově exportovat v evropském formátu SEPA (standard pain.001.001.03). Volba se provádí již při výběru plateb k proplacení. Zpracují se pouze platby v měně EUR. Ostatní platby se vybírají odděleně a pracují s typem homebankingu přiděleného v číselníku bank. Více zde.