Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Inventura

Inventura se provádí pro vybraný sklad k libovolnému datu po poslední uzávěrce skladu. Datum inventury (jeho součástí je i čas) je vhodné volit tak, aby k datu inventury nebyly zadány žádné další pohyby. Sklad lze inventarizovat bez nutnosti přerušení příjmu a výdeje. Na inventurní doklad zadáte aktuální množství zjištěné ke dni provedení inventury a systém vygeneruje automaticky pohyb odpovídající rozdílu mezi předpokládaným a skutečným množstvím.

Pokud sledujete umístění a šarže, lze při inventuře zjistit rozdíly v umístění a šaržích a automaticky vytvořit převodku mezi evidovaným a zjištěným umístěním.

Inventura neprovádí uzavření skladu. K tomu je potřeba použít uzávěrku skladu, kterou lze spojit s inventurou, ale lze ji používat nezávisle.

Inventarizovat lze celý sklad nebo pouze vybrané produkty.

Kniha inventur

Inventurní doklady jsou řazeny do knihy inventur, jejíž číslování nastavíte volbou Číslování inventur. Dále zde nastavíte konta pro účtování ztráty a přebytku, způsob zaúčtování a knihu převodek v níž bude vytvořen doklad pro převod umístění. Ve vlastnostech této knihy převodek musí být zadána výchozí hodnota odběratele. Číslování dokladů je společné pro všechny sklady.

Parametry inventury

Inventarizovat pouze zadané produkty

Umožňuje provést inventuru pouze některých produktů. Pokud je zaškrtnuto, inventurní rozdíl se počítá pouze k produktům zadaným na dokladu. V opačném případě se počítá tak, že pokud produkt na dokladu uveden není, znamená to, že na skladě není a generuje se pro něj inventurní rozdíl. Obvykle se takovýto postup používá v případě, že je potřeba opravit zůstatek skladové karty. V tomto případě se do inventurního rozdílu zahrne i případný zůstatek ceny na skladové kartě při nulovém aktuálním množství.

Dvojitá nula

Pokud je nulový rozdíl v množství, je vždy i nulový rozdíl v ceně. Tento parametr použijte v případě hmotné zodpovědnosti za sklad.

Při inventuře se obvykle provádí následující kroky:

Nová inventura

Pro každou inventuru musí být vytvořen samostatný doklad. Pokud máte zadánu knihu inventur, číslo dokladu se nabídne ve formuláři a vy k němu doplníte datum inventury. Datum inventury (jeho součástí je i čas) je vhodné volit tak, aby k datu inventury nebyly zadány žádné další pohyby. Pokud chcete provést inventuru na konci pracovního dne, zadejte do data inventury i časový údaj, např.: 15.8.2002 23:00. Do inventury budou zahrnuty všechny doklady s datem nižším než datum inventury.
Inventuru lze odstranit volbou odstranění inventury nebo odstraněním otevřeného inventurního dokladu.

Otevření inventury.

Provede se otevření inventurního dokladu.

Na inventurní doklad se zapisují produkty zjištěné při inventuře.

  1. Pomocí zkrácené nabídky si nejprve nechte na doklad doplnit položky, které máte na skladu evidovány. Můžete zvolit doplnění aktuálního množství k datu inventury (zadáváte pak pouze položky, které se od evidovaného množství odlišují) nebo množství vynulovat (pak musíte pro všechny položky množství zadat do formuláře). Zvolit si můžete i zařazení položek, které mají k datu inventury nulový stav. Pokud sledujete skladové buňky nebo výrobní šarže, je na inventurním seznamu každá položka uvedena samostatně. Jestliže existuje rozdíl množství mezi skladní kartou a kartami umístění, je v inventuře uvedeno množství z karet umístění. Pokud množství nezměníte, bude vytvořen inventurní rozdíl rovnající se rozdílu mezi množstvím na skladní kartě a na kartách umístění. Proto je dobré před inventurou zkontrolovat, zda existují rozdíly mezi skladní kartou a kartou umístění pomocí volby Kontrola a oprava skladu, porovnání s umístěním.

  2. Vytiskněte inventurní seznam. Před tiskem si můžete zvolit, zda na seznam chcete tisknout množství. Inventurní seznam je řazen podle umístění a produktu. 

  3. Do inventurního seznamu doplňte hodnoty množství zjištěného při fyzické kontrole.

  4. Hodnoty množství z inventurního seznamu zadejte do inventurního dokladu do něhož můžete přidávat další položky. Jeden produkt zde může být uveden vícekrát s různými měrnými jednotkami. Například 2 sudy a 5 litrů. Skladové ceny jsou do dokladu doplněny až po přepočtu inventurních rozdílů a přecenění výdajových dokladů. Pokud při inventuře zadáte produkty, které k datu inventury nejsou na skladu evidovány, můžete je ocenit zadáním ceny za MJ v inventurním dokladu. Tato cena bude použita pouze v případě, že skladovou cenu nelze určit ze skladní karty.
    Pokud sledujete umístění nebo šarže a potřebujete některý z těchto údajů změnit, přepište umístění a šarži v řádku nebo přidejte řádky další, pokud jste zjistili více umístění nebo šarží. Pokud provádíte při inventuře kontrolu výrobních čísel, případné zjištěné rozdíly zadejte pomocí příjemky datované před inventurou.

Inventurní rozdíly

Výpočet

Vypočtou se inventurní rozdíly pro aktuální doklad. Pokud vznikne přebytek, který nejde ocenit průměrem ze skladní karty, protože na skladě je nulový stav, vypočte se skladová cena z hodnoty zadané v položce inventury nebo z poslední nákupní ceny nižší než datum inventury. Doklad inventury je na skladní kartě označen červeně.

Zobrazení

Vypočtené inventurní rozdíly lze zobrazit ve formuláři.

Tisk inventurních rozdílů

Inventurní rozdíly lze vytisknout formou sestavy, která obsahuje stejné údaje jako předchozí formulář.

Oprava inventury

Pomocí opravného příjmového nebo výdajového dokladu s datem nižším než datum inventury můžete vyrovnat inventurní rozdíly. Pro příslušné doklady můžete určit odpovídající druh pohybu, který umožní automatické zaúčtování dokladů podle potřeby. Pokud dojde k doplnění nebo aktualizaci dokladů s datem nižším než datum inventury je potřeba znovu přepočítat inventurní rozdíly.

Pokud při inventuře zjistíte rozdíly mezi umístěním, je možné je vyrovnat převodkou mezi umístěními datovanou těsně před inventurní doklad.

Obdobně postupujte při nesouladu výrobních čísel. Rozdíly zadejte na příjemku datovanou před inventurou. Viz doplnění a změny výrobních čísel.

Vytvoření převodky umístění

Pokud sledujete umístění a při inventuře byly zjištěny rozdíly v umístění, můžete vytvořit automaticky převodku umístění mezi evidovaným a zjištěným umístěním. Převodka bude vytvořena v knize, která je zadána ve vlastnostech knihy inventur. Ve zvolené knize převodek je potřeba nastavit výchozího obchodního partnera. Převodka je vytvořena se stejným datem jako datum inventury, takže i po jejím vytvoření bude sestava rozdílů umístění vykazovat stejné rozdíly, které budou vyrovnány až k datu následujícím po inventuře. Pokud chcete, aby převodka byla zahrnuta do inventury, změňte její datum tak, že ji posunete například o 1 minutu před inventuru. V tomto případě již bude zahrnuta do tisku rozdílů umístění k datu inventury.

Při generování převodky může být potřeba povolení záporného stavu umístění.

Zaúčtování inventury

Inventurní doklady lze zaúčtovat volbou zkrácené nabídky na otevřeném inventurním dokladu. Konto zásob je zadáno ve skupinách produktů a konto nákladů ve vlastnostech knihy inventur.

Ukončení inventury

Pokud chcete zamezit změně hodnot v inventurním dokladu, je možné ho uzamknout. Pokud chcete zamezit změně inventurních rozdílů v důsledku změn stavu skladu k datu inventury, musíte provést uzávěrku skladu datovanou po inventuře. Například inventuru provedete s datem 31.5.2003 23:58 a uzávěrku skladu s datem 31.5.2003 23:59.