Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob

Nemocenského pojištění budou při splnění podmínek stanovených zákonem účastni od 1. 1. 2012 též společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným, komanditisté komanditních společností členové družstev, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají práci pro tuto společnost a jsou za tuto práci odměňováni členové dozorčí rady, členů statutárních orgánů, tedy členů správních a dozorčích rad právnických osob, členů statutárních orgánů akciové společnosti a výborů společenství vlastníků, likvidátoři účast na nemocenském pojištění vzniká, pokud zaměstnanec dosáhl v měsíci částku rozhodnou pro účast na pojištění, tato částka bude pro rok 2012 činit 2500 Kč.

- pokud by sjednaná částka započitatelného příjmu byla nižší než rozhodný příjem nebo by započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec, pak by se v takovém případě jednalo o zaměstnání malého rozsahu
- nemocenské se poskytuje v případě nemoci nebo karantény delší než 21 kalendářních dní
- náhrada mzdy (odměny) v období prvních 21 dnů nemoci se na společníky a jednatele nevztahuje
- pro zdravotní pojištění žádná hranice stanovena není, platí se vždy

Sociální pojištění

- strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění činí 1 206 576 Kč

Zdravotní pojištění

- strop vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění činí 1 809 864 Kč

Životní minimum

- životní minimum jednotlivce 3 410 Kč
- částka normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro jednu osobu 5 352 Kč

Daňové změny

- v ustanovení § 25 zákona o daních z příjmů zrušují slova, podle nichž odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob jsou nedaňovým nákladem
- od roku 2012 se z odměn jednatelů a dalších osob v orgánech právnických osob odvádí pojištění, zároveň půjde o daňové náklady.
- zvýšení daňového zvýhodnění na dítě měsíčně o částku 150 Kč, ročně o 1 800 Kč
- maximální výše daňového bonusu se zvyšuje měsíčně na 5 025 Kč, ročně na 60 300 Kč
- základní sleva na poplatníka měsíčně 2 070 Kč, ročně 24 840 Kč
- novela zákoníku práce přináší změny u dohod o provedení práce
- navýšení na 300 hodin ročně a při překročení částky 10 000 Kč měsíčně budou podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění

Nové redukční hranice pro náhradu mzdy u DPN

1. redukční hranice: 146,65
2. redukční hranice: 219,98
3. redukční hranice: 439,95

Aktualizace tiskopisů

Vyúčtování zálohové daně: vzor č. 17
Vyúčtování srážkové daně: 14
Počet zaměstnanců: 11
Výpočet daně a daňového zvýhodnění: 6
Příloha k žádosti o nemocenské: 5 I/2012